Struchtúir Eagrúcháin

Department of Finance logo

Is é misean na Roinne airgeadas an Rialtais a bhainistiú agus ról lárnach a imirt maidir le spriocanna eacnamaíochta agus sóisialta a bhaint amach agus aird a thabhairt ar Chlár an Rialtais. Imreoimid ról ceannaireachta mar sin ar fheabhas a chur ar chaighdeán maireachtála shaoránaigh na hÉireann.

Agus sinn ag saothrú ár misin, tá an Roinn ag obair don tréimhse 2017 go 2020 i dtreo na Spriocanna Straitéiseacha seo a leanas:

  • Timpeallacht mhaicreacnamaíoch inbhuanaithe agus airgeadas fónta poiblí.
  • Geilleagar cothromaithe, cothromasach faoi réir earnáil airgeadais atá athchóirithe, beoga, slán agus dea-rialáilte.

Déanfaimid sin trí bhíthin comhairle neamhspleách, neamhchlaonta agus eolach a chur ar an Aire agus ar an Rialtas maidir leis na beartais eacnamaíochta, chánachais agus bhuiséid is iomchuí chun fiachas náisiúnta a choimeád ag laghdú. Cuirfimid comhairle ar fáil ar na beartais a chinnteoidh go mbeidh córas airgeadais na hÉireann in ann oibriú ar bhonn cobhsaí, inbhuanaithe agus tráchtála agus cuirfimid i bhfeidhm iad.

Aithnímid nach críoch ann féin é fás eacnamaíochta. Seachas sin, is bealach é chun caighdeáin mhaireachtála chothromasacha agus téarnamh sóisialta a bhaint amach ar bhealach a dtugtar faoi deara i saol laethúil dhaoine, theaghlaigh agus phobail ar fud na tíre trí chobhsaíocht, fás agus cruthú post.

Ach tabhairt faoi sin, gníomhóidh an Roinn, thar ceann an Rialtais,  ag gach leibhéal le hinstitiúidí Eorpacha agus le hinstitiúidí idirnáisiúnta chun leasanna geilleagracha agus sóisialta na hÉireann a chothú agus chun cobhsaíocht bhuiséadach agus gheilleagrach a shaothrú d’fhonn tacú le gach Ballstát AE, Éire san áireamh, a lánacmhainneacht fáis gheilleagraigh a bhaint amach.

Leagtar amach sa Chreat Sannachán na freagrachtaí arna sannadh ag an Ard-Rúnaí maidir le feidhmiú feidhmeanna faoi Alt 4(1) den Acht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí 1997.

 

 


Aníos go Barr