Cad a Dhéanaimid

 • Maoirseacht agus bainistíocht a dhéanamh ar Aonad an Pholasaí Cánach Ioncaim a phléann le gnéithe éagsúla den cháin ioncaim mar shampla Rátaí agus Bandaí maidir le Creidmheas Cánach Ioncaim, an Muirear Sóisialta Uilíoch, an Tobhach Ioncaim, an Tobhach Sláinte agus ÁSPC.
 • Déileáil le Faoiseamh Cánach ar Ús Morgáiste, Faoiseamh maidir le Costais Leighis agus dreasacht cánach ioncaim.
 • Na gnéithe uile den pholasaí maidir le cáin fuinnimh agus cáin timpeallachta a chur i bhfeidhm i gcomhar le Clár an Rialtais agus i ndáil le gealltanais na hÉireann ar leibhéal an AE.
 • Maoirseacht a dhéanamh maidir leis an reachtaíocht faoi cháin gealltóireachta agus an polasaí ina leith sin a chur i bhfeidhm.
 • Polasaí éifeachtúil a fhorbairt agus a riar i ndáil le CBL in Éirinn, trí ionracas an chórais CBL a chinntiú agus sruthanna leordhóthanacha ioncaim ó CBL a chothú.
 • Maoirseacht a dhéanamh maidir leis na gnéithe uile a ghabhann leis an bPolasaí maidir le Cáin Cuideachta, agus cúrsaí cánach maidir le seirbhísí airgeadais san áireamh. Is é is mó a bhaineann leis sin seifteanna cánachais don Bhuiséad agus don Bhille Airgeadais a thabhairt chun cinn atá ag teacht le Clár an Rialtais.
 • Plé le gnéithe den cháin corparáide sa chomhthéacs idirnáisiúnta. Tagann san áireamh leis seo páirt a ghlacadh in idirbheartaíocht ar leibhéal an AE maidir le tograí gaolmhara.  Tá tionscnaimh chun dul i ngleic le calaois agus imghabháil cánach i gceist freisin.  
 • Déileáil leis na comhaontuithe cánachais idirnáisiúnta, chomh maith le déileáil le faoiseamh maoine “oidhreachta”, le faoiseamh maidir le cúrsaí scannánaíochta, feirmeoireachta agus lucht spóirt, agus le nithe a eascraíonn ó Thionscnamh na Cathrach Beo.
 • Bainistíocht a dhéanamh maidir le próiseas an Bhille Airgeadais, comhordú a dhéanamh ar an nGrúpa Straitéise maidir le Cúrsaí Cánach, déileáil le gnéithe polasaí den riarachán ar chúrsaí cánach, imghlanadh cánach, PSWT, RCT, cumhacht na gCoimisinéirí Ioncaim, an próiseas achomhairc maidir le cúrsaí cánach agus gnéithe áirithe den chóras BIK; déileáil le haighneachtaí réamhbhuiséid a chuirtear faoi bhráid.
 • Monatóireacht agus scrúdú a dhéanamh ar an gcóras cánach agus leasú ar an reachtaíocht a thabhairt i bhfeidhm d’fhonn aidhmeanna bheartas an Rialtais a thabhairt i gcrích maidir le cáin agus cúrsaí sealúchais, cáin agus cúrsaí coigiltis, DIRT san áireamh, Dleacht Stampa agus ceisteanna maidir le cónaí dhaoine.  
 • Bainistíocht a dhéanamh ar na gnéithe polasaí uile maidir le cáin máil i ndáil le deoch meisciúil, tobac agus cáin chláraithe feithiclí ag teacht le haidhmeanna an Rialtais agus le coinníollacha an AE.
 • Déileáil leis na gnéithe uile maidir le soláthar forlíontach pinsin a bhaineann leis an bpolasaí cánachais agus déileáil leis an bpolasaí cánachais maidir le cúrsaí caipitil (Cáin Ghnóthachan Caipitiúil agus Cáin Fháltas Caipitiúil).