Forléargas

Cé go ndéantar oibríochtaí na mbanc ó lá go lá a bhainistiú ar bhonn neamhthuilleamaí agus go rialaítear iad trí bhíthin Creat-Chomhaontuithe Gaolmhaireachta a fhoilsítear, tá freagracht ar an Rannán i ndáil le faireachán a dhéanamh ar threo straitéiseach foriomlán na mbanc agus i ndáil le forbairt a dhéanamh ar phleananna chun luach infheistíochtaí an Stáit a bharrfheabhsú, agus i ndáil le pleananna den sórt sin a fhorghníomhú. Mar chuid den phróiseas sin, bíonn dianteagmháil ann idir an Rannán agus na bainc maidir le raon saincheisteanna agus, ag an am céanna, urramaítear neamhspleáchas tráchtála gach institiúide ar leith.

Tá foireann 8 nduine dhéag ann sa Rannán, ar Státseirbhísigh iad, sin nó daoine ar iasacht ón nGníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní (GNBS) agus tá raon scileanna agus saineolais ag na daoine sin i mbaincéireacht infheistíochta, in airgeadas corparáideach, i margaí caipitil fiachais/cothromais, i dtaighde cothromais, i mbaincéireacht, i gcuntasaíocht agus i gcúrsaí dlí.

Bhí ról ag baill an Rannáin i bhformhaoirseacht ar athchaipitliú bhainc na hÉireann le tacaíocht ón Stát le blianta beaga anuas ach, ós rud é go bhfuil téarnamh ar siúl san earnáil anois, baineann a chuid oibre le straitéisí a shaothrú atá ceaptha chun an infheistíocht sin a ghnóthú.

I measc na n-idirbheart suntasach a raibh an Rannán i gceannas orthu, áirítear an méid seo a leanas:

  • Formhaoirseacht ar athchaipitliú agus ar dhíghiaráil sna Bainc Chlúdaithe, mar chuid de chlár PCAR/PLAR 2011 an Bhainc Ceannais
  • Irish Life a fháil sa bhliain 2012 agus é a dhíol ina dhiaidh sin sa bhliain 2013 ar €1.3bn, mar aon le díbhinn bhreise €40m a íocadh leis an Stát sa bhliain 2013
  • Dearadh, caibidil agus cur i bhfeidhm an idirbhirt chun bannaí fadtéarmacha rialtas na hÉireann a chur in ionad nótaí gealltanais IBRC sa bhliain 2013
  • Leachtú Speisialta IBRC
  • Foilsiú tuarascála i ndáil le dul chun cinn GNBS faoi alt 227 den Acht fán nGníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní
  • Bainistíocht a dhéanamh ar dhíol infheistíocht €1bn an Stáit i nótaí caipitil theagmhasaigh Bhanc na hÉireann sa bhliain 2013
  • Bainistíocht a dhéanamh ar dhíol scairshealbhaíocht tosaíochta €1.8bn an Stáit i mBanc na hÉireann sa bhliain 2013
  • Ath-IPO PTSB arbh é a bhí i gceist leis ná aistriú Stocmhalartáin na hÉireann agus Londan chuig na príomh-mhargaí, eisiúint phríomha €400m, eisiúint thánaisteach €98m agus eisiúint €125m AT1
  • Bainistíocht a dhéanamh ar athstruchtúrú chlár comhardaithe AIB sa bhliain 2015 agus, dá bharr sin, c. €1.7bn a thabhairt ar ais in airgead tirim don Státchiste. Mar chuid de sin, áiríodh fuascailt pháirteach Scaireanna Tosaíochta 2009 agus cealú Nóta Gealltanais EBS
  • Ath-IPO AIB i mí an Mheithimh 2017, trínar bailíodh €3.4 billiún don státchiste agus bhí sé sin i measc na IPO-anna ba mhó ar bhonn domhanda sa bhliain 2017