Próifílí Státchiste

Leagann na próifílí maidir le hioncam ó chánacha na fáltais réamh-mheasta míosúla ó gach ceann de na naoi mírchinn thar an mbliain ina dhiaidh sin.
Tá na próifílí sin i gcomhréir leis an réamh-mheastachán ioncaim cánach mar atá foilsithe sa Bhuiséad.

Baineann pátrún neamhlíneach íocaíochta le roinnt cánacha e.g. is ar bhonn démhíosúil a thiteann na príomheatraimh íocaíochta CBL agus gabhann luaineacht leis na príomhdhátaí íocaíochta bliantúla.

Ullmhaíodh na próifílí tar éis comhairle a ghlacadh leis na Coimisinéirí Ioncaim agus coigeartaíodh iad i leith saincheisteanna struchtúracha (e.g. saincheisteanna faoi thráthú, bonn-éifeachtaí nó teagmhais aonuaire) ar féidir leo tionchar a imirt ar na fáltais mhíosúla.

Is iad “na Ceithre Mhírcheann Mhóra” (cáin ioncaim, CBL, cáin chorparáide agus dleachtanna máil) atá i gceist le thart ar 95 faoin gcéad de na fáltais mhíosúla. Is iad cáin ioncaim agus CBL na heilimintí is suntasaí fós agus is ionann a méid agus thart ar 66 faoin gcéad de na cánacha go léir a bhailítear.