Institiúidí Idirnáisiúnta

Tá freagracht ar an Rannán Institiúidí Airgeadais Idirnáisiúnta i ndáil le forbairt agus cur i bhfeidhm an bheartais maidir leis an gcaidreamh idir Éire agus roinnt mór-Institiúidí Airgeadais Idirnáisiúnta – an Ciste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta, Grúpa an Bhainc Dhomhanda, an Banc Eorpach Infheistíochta, Banc Forbartha na hÁise, Banc Infheistíochta Bonneagair na hÁise, an Banc Eorpach Athfhoirgníochta agus Forbartha, Banc Forbartha Chomhairle na hEorpa agus an Ciste Glas don Aeráid.    

Tá sé mar aidhm ag an Rannán a chinntiú go dtugtar aitheantas do leasanna na hÉireann, agus na torthaí is fearr is féidir a bhaint amach i dtaca le cuspóirí beartais na hÉireann de, tríd an méid seo a leanas a dhéanamh:

  • tacú leis an Aire Airgeadais ina ról mar scairshealbhóir na hÉireann agus, chomh maith leis sin, tacú le hAirí eile den Rialtas i dtaca lena n-idirghníomhaíocht le gach institiúid ar leith;
  • cuairteanna oifigiúla ardleibhéil ar Éirinn, ó institiúidí ar leithligh, a éascú;
  • bainistíocht chaidrimh a sholáthar ar bhonn leanúnach i ndáil le gach institiúid ar leith chun a chinntiú go ndéantar formhaoirseacht éifeachtach ar scairshealbhaíocht na hÉireann i ngach institiúid ar leith agus ar rialachas, ar bheartas, ar straitéis agus ar fheidhmíocht chlár gach institiúide;
  • oibriú le líonra taidhleoireachta na hÉireann chun tacú le taidhleoireacht airgeadais idirnáisiúnta na hÉireann agus chun teachtaireachtaí tábhachtacha beartais faoi staid fhioscach, eacnamaíochta agus airgeadais na hÉireann a chur in iúl do ghníomhaithe ó thaobh beartais de, agus don lucht déanta cinntí, ar fud an domhain;
  • oibriú le Cúnamh Éireann chun a chinntiú go ndéantar tosaíochtaí na hÉireann ó thaobh na forbartha de a chur san áireamh in obair gach institiúide, lena n-áirítear trí ranníocaíochtaí na hÉireann le brainsí maoiniúcháin lamháltais an Bhainc Dhomhanda (Cúnamh Forbartha Idirnáisiúnta) agus Bhanc Forbartha na hÁise (Ciste Forbartha na hÁise);
  • oibriú le Ranna agus Gníomhaireachtaí eile Rialtais chun a chinntiú go ndéantar tosaíochtaí na hÉireann ó thaobh beartais de a chur san áireamh go cuí in obair gach institiúide;
  • bainistíocht fhoriomlán a sholáthar i ndáil le caidreamh infheistíochta na hÉireann leis an mBanc Eorpach Infheistíochta agus le Banc Forbartha Chomhairle na hEorpa; agus
  • oibriú le gníomhaireachtaí fiontraíochta na hÉireann chun deiseanna gnó a chur chun cinn do ghnólachtaí Éireannacha i ngach institiúid airgeadais idirnáisiúnta ar leith.

Ionadaíocht na hÉireann sna hInstitiúidí Airgeadais Idirnáisiúnta

Is é an tAire Airgeadais an Gobharnóir, thar ceann na hÉireann, i gcás gach Institiúide Airgeadais Idirnáisiúnta ar leith, seachas Banc Forbartha Chomhairle na hEorpa, agus, sa chás sin, is é Buanionadaí na hÉireann chuig Comhairle na hEorpa a fheidhmíonn mar ionadaí na hÉireann ar Bhord Gobharnóirí na hinstitiúide sin.  

Is é Gobharnóir an Bhainc Ceannais, Philip Lane, an Gobharnóir malartach thar ceann na hÉireann sa Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta.

Tá ionadaíocht ag Éirinn i gcuid de na hinstitiúidí seo trí bhíthin sainoifigí cónaithe. Maidir leis na hionadaithe a shanntar do na hoifigí sin ar bhonn iasachta, oibríonn siad go dlúth leis an Roinn Airgeadais agus le Ranna agus Gníomhaireachtaí eile chun leasanna na hÉireann a shaothrú. Tá ionadaithe na hÉireann i ngach institiúid ar leith leagtha amach anseo thíos.

 

 

 

Institiúid Ionadaí na hÉireann Post
An Ciste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta Ms Anne Marie Mc Kiernan    Stiúrthóir Feidhmiúcháin Malartach
  Niall Feerick Comhairleoir
Grúpa an Bhainc Dhomhanda     Mr Aidan Carrigan Comhairleoir Sinsearach
  Alex Lalor Comhairleoir
An Banc Eorpach Infheistíochta John Moran Stiúrthóir
Banc Chomhairle na hEorpa Des O’Leary Comhalta den Chomhairle Riaracháin
An Banc Eorpach Athfhoirgníochta agus Forbartha Cathal McMorrow Comhairleoir
Banc Forbartha na hÁise Mr Alan Gibbons Comhairleoir le ceapadh sa bhliain 2017

Aníos go Barr