Seirbhísí Airgeadais idirnáisiúnta

Image of IFS Ireland logo

Déanann an Roinn Airgeadais, tríd an Aonad IFS2020, comhordú ar IFS2020, straitéis cúig bhliana an Rialtais maidir le Seirbhísí Airgeadais Idirnáisiúnta (IFS), a chur i bhfeidhm.  Tugtar breis eolais faoin Straitéis thíos:

 

Contents

 

 

Seirbhísí Airgeadais Idirnáisiúnta (IFS) in Éirinn

Tá forás tagtha ar an earnáil IFS in Éirinn ó tharla an chéad bhorradh i rith na 1980idí go dtí go bhfuil bonn tréan láidir fúithi sa lá atá inniu ann. Tá níos mó ná 400 comhlacht, níos mó ná 200 comhlacht de chuid na hÉireann san áireamh, in earnáil na seirbhísí airgeadais idirnáisiúnta agus fostaítear 40,000 duine go díreach iontu.  Taobh amuigh de mhórcheantar Bhaile Átha Cliath  a oibríonn tuairim is aon trian d’fhostaithe na hearnála, i gCiarraí, i gCorcaigh, i nDún na nGall, i gCill Chainnigh, i gContae Lú, i bPort Láirge agus i Loch Garman. Is gné bhuntábhachtach de Straitéis IFS an Rialtais leanúint den fhostaíocht a chur chun cinn i mBaile Átha Cliath agus ar fud na réigiún.

Tionscal na Seirbhísí Airgeadais in Éirinn 2017

 

 

An Straitéis IFS2020 – Straitéis maidir le hEarnáil na Seirbhísí Airgeadais Idirnáisiúnta in Éirinn 2015 – 2020

I mí Márta 2015, sheol Rialtas na hÉireann IFS2020, straitéis cúig bhliana maidir leis an earnáil IFS in Éirinn.  Tá de chuspóir leis an Straitéis 10,000 post nua glan a chruthú san earnáil faoin mbliain 2020.  Tá cur chuige ‘an Rialtais uile’ i gceist le IFS2020 maidir le borradh a chur faoin bhforás agus faoin bhforbairt ar na Seirbhísí Airgeadais Idirnáisiúnta in Éirinn.  Cuirtear le buanna na hÉireann maidir le cumas, teicneolaíocht, nuáil agus seirbhísí sármhaithe don chliant an tráth céanna a ndírítear ar dheiseanna nua a thapú i margadh atá faoi athrú agus ar chloí leis na caighdeáin rialachais is airde.

I mí an Mheithimh 2017, cheap an Taoiseach Michael D’Arcy TD ina Aire Stáit maidir le Seirbhísí Airgeadais sa Roinn Airgeadais.  Tabharfaidh an tAire Stáit D’Arcy chun cinn an obair a bhí á cur i gcrích roimhe sin ag an Aire Stáit Eoghan Murphy, i gcomhar leis na geallsealbhóirí ar fud na hearnála poiblí agus san earnáil phríobháideach. 

Tá IFS2020 ina chuid den Phlean Gníomhaíochta do Phoist, straitéis phríomhthábhachtach atá ag an Rialtas d’fhonn cúinsí atá cóiriúil do chruthú post a thabhairt i gcrích in Éirinn.  Tá an sprioc fostaíochta  10,000 post breise glan maidir le IFS2020 freisin ina chuid de chuspóir fhorghinearálta an Rialtais lánfhostaíocht a thabhairt i gcrích arís mar chuid de shaol eacnamaíochta na hÉireann.  Tháinig ardú 13% ar an bhfostaíocht in earnáil na seirbhísí IFS i rith na mblianta 2015 agus 2016, ionas go raibh líon na ndaoine a bhí fostaithe go díreach i réimse IFS ag deireadh na bliana 2016 gar do 40,000, rud a chiallaíonn go bhfuiltear ag coinneáil an chúrsa go maith maidir le sprioc 10,000 post nua breise na Straitéise faoi dheireadh na bliana 2019.

 

Tá an Straitéis IFS2020 leagtha amach de réir cúig cinn de phríomhréimsí straitéise:

Image of IFS2020 Strategic Goals logo

An Branda Meirge IFS Ireland

 

 

Image of IFS LogoIs é IFS Ireland an branda suaitheanta do thionscal IFS na hÉireann. Lainseáladh é ag an bhFóram Airgeadais Eorpach i mí Eanáir 2016 agus is é atá i gceist leis an mbranda suaitheanta ná féiniúlacht chomhroinnte a mbaineann gach geallsealbhóir IFS – an Rialtas agus comhlachtaí de chuid an tionscail – úsáid aisti chun Éire a chur chun cinn ar an ardán idirnáisiúnta. Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ar láithreán gréasáin IFS Ireland www.ifsireland.com.

 

 

 

 

 

Pleananna Gníomhaíochta IFS2020

Déantar foráil le IFS2020 do phleananna gníomhaíochta bliantúla arna gcur le chéile ag Coiste Forfheidhmiúcháin Ardleibhéil IFS2020 na hearnála poiblí agus arna n-aontú ag an Rialtas.  Déantar monatóireacht rialta ar an dul chun cinn maidir le cúrsaí forfheidhmiúcháin agus foilsítear tuairisc ina leith gach ráithe (féach thíos).

Tá an plean gníomhaíochta reatha maidir leis an mbliain 2017 ar fáil anseo: Plean Gníomhaíochta IFS2020 2017

Tá breis eolais faoi Phlean Gníomhaíochta IFS2020 2017 ar fáil anseo.

 

Fóram Airgeadais na hEorpa

Eagraíodh Fóram Airgeadais na hEorpa (EFF) den dara huair Dé Máirt, an 24 Eanáir 2017 i gCaisleán Bhaile Átha Cliath. Tháinig ceannairí an lucht tionscail in Éirinn agus go hidirnáisiúnta, lucht ceaptha polasaí, lucht rialúcháin agus saineolaithe faoi ábhair faoi leith le chéile ag EFF 2017 chun na réimsí éagsúla a chíoradh – cúrsaí polaitíochta, sóisialta, eacnamaíochta agus teicneolaíochta – a bhfuil tionchar acu ar thionscal domhanda na seirbhísí airgeadais. Tá breis eolais faoin ócáid ar fáil anseo.

Eagrófar Fóram Airgeadais na hEorpa 2018 ar an 31 Eanáir 2018 i gCaisleán Bhaile Átha Cliath. Tá breis eolais ar fáil anseo.

 

Struchtúr Forfheidhmiúcháin IFS2020

Coiste Forfheidhmiúcháin Ardleibhéil (HLIC) de chuid na hearnála poiblí a chuireann an obair maidir leis an Straitéis a chur i bhfeidhm agus leis na Pleananna Gníomhaíochta bliantúla i bhfeidhm. Eagraítear cruinniú gach ráithe den choiste HLIC féin go neamhspleách.  Tagann sé le chéile uair sa ráithe freisin i gcáil Chomhchoiste IFS2020 i gcomhar le Coiste Comhairle an Lucht Tionscail (IAC). Tá ionadaithe de chuid chomhlachtaí Éireannacha agus chomhlachtaí idirnáisiúnta IFS ar an gcoiste IAC a bhaineann le réimse forleathan seirbhísí airgeadais agus a bhfuil éagsúlacht ag baint leis an taithí agus an dearcadh atá acu. Foilsítear téarmaí tagartha na gcoistí thíos.

Tugann coiste HLIC na hearnála poiblí tuairisc ar an dul chun cinn gach ráithe.  Is léiriú sin ar an tábhacht atá le hearnáil na Seirbhísí Airgeadais Idirnáisiúnta maidir le heacnamaíocht na tíre agus an bhéim a leagann an Rialtas ar fhorás agus ar fhorbairt na hearnála. Foilsítear na tuairiscí ráithiúla ar an dul chun cinn thíos chomh maith.

Comhaltaí reatha an Choiste HLIC

 • Michael D’Arcy T.D., Cathaoirleach, an tAire Stáit maidir le Seirbhísí Airgeadais sa Roinn Airgeadais
 • Martin Fraser, Ard-Rúnaí, Roinn an Taoisigh
 • Robert Watt, Ard-Rúnaí, An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe
 • An Dr Orlaigh Quinn, Ard-Rúnaí, An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta
 • Niall Burgess, An Dara Ard-Rúnaí, An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála
 • Seán Ó Foghlú, Ard-Rúnaí, An Roinn Oideachais agus Scileanna
 • Martin Shanahan, Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin, IDA
 • Julie Sinnamon, Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin, Fiontar Éireann

 

Comhaltaí reatha an Choiste IAC

 • Carin Bryans, JP Morgan
 • David Dalton, Deloitte
 • Brian Daly, KPMG
 • Susan Dargan, State Street
 • Geraldine Gibson, AQ Metrics
 • John Higgins, Avolon
 • Peter Keegan, BAML
 • Paul Kerley, Fenergo
 • Michael Mainelli, Comhalta Idirnáisiúnta
 • Patrick Manley, Zurich
 • Ruth McCarthy, Fexco
 • Barry O’Dwyer, Blackrock
 • Rúnaíocht (Irish Funds)
 • Déanann ionadaí de chuid an Bhainc Cheannais freastal ar chruinnithe Chomhchoiste an IFS2020 i gcáil breathnóra.

 

 

Miontuairiscí Choiste Forfheidhmiúcháin Ardleibhéil na hEarnála Poiblí

Tionóltar cruinniú de chuid an Choiste HLIC gach ráithe. An 24 Meitheamh 2015 a eagraíodh an cruinniú tosaigh.  Foilsítear miontuairiscí chruinnithe uile an Choiste HLIC.

 

Miontuairiscí an Chomhchoiste IFS 2020 (HLIC & IAC)

Tionóltar cruinniú den Chomhchoiste IFS2020 gach ráithe. An 24 Meitheamh 2015 a tharla an cruinniú tosaigh.  Foilsítear miontuairiscí chruinnithe uile an Chomhchoiste. 

 

Plean Straitéise agus Pleananna Gníomhaíochta IFS2020 

 

Coistí IFS2020 – Téarmaí Tagartha

 

Tuarascálacha ar an Dul chun Cinn maidir le IFS2020

 

Cartlann – Grúpa Theach Imréitigh IFS (anuas go dtí an bhliain 2014)

I rith na bliana 2015, ó cuireadh na socruithe forfheidhmiúcháin nua maidir le IFS2020 ar bun, tháinig deireadh le Grúpa Theach Imréitigh IFSC. Tá miontuairiscí chruinnithe roimhe sin de chuid Ghrúpa Theach Imréitigh IFSC ar fáil i rannóg na cartlainne ar láithreán gréasáin Roinn an Taoisigh.


Aníos go Barr