Polasaí Árachais agus Reachtaíocht 

Polasaí Árachais agus Reachtaíocht

Treoracha ón AE a fhorordaíonn an creat dlíthiúil agus rialála maidir le soláthar árachas saoil, árachas neamhshaoil agus athárachas sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch, chomh maith le maoirseacht a dhéanamh ar an ngníomhaíocht sin.  Is ar bhonn saoirse seirbhísí agus aitheantas frithpháirteach a thabhairt d’údarú ghnóthais árachais ag Ballstáit a sholáthraítear árachas sa LEE.

Cuireann Aonad Polasaí Árachais na Roinne comhairle ar ardbhainistíocht na Roinne, an Aire agus an Rialtais agus ullmhaíonn tograí dóibh, maidir le creat éifeachtach polasaí agus reachtúil chun árachas a rialáil agus chun an earnáil árachais a fhorbairt.   Cuirtear an obair seo i gcrích ar bhealach a thagann le tionscnaimh seirbhísí airgeadais an AE, a chuimsíonn leasanna náisiúnta na hÉireann go leordhóthanach.

Treoir II ón AE maidir le Sócmhainneacht

Is ionann Sócmhainneacht II agus ollchóiriú ar rialáil árachais san Eoraip. Leagtar amach ann riachtanais nua, níos cuimsithí a bhaineann leis an AE go léir, maidir le leordhóthanacht chaipitil agus bainistiú riosca d’árachóirí agus an phríomhaidhm leis cosaint a mhéadú don sealbhóirí polasaí. An 1 Eanáir 2016 a chuaigh an treoir i bhfeidhm i ndlí na hÉireann agus táthar ag súil go laghdófar leis an réimeas nua seo an baol maidir le caillteanas an tomhaltóra nó suaitheadh margaidh.

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/si/485/made/en/print

Treoir maidir le Dáileadh Árachais

Foilsíodh an Treoir maidir le Dáileadh Árachais in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh i Feabhra 2016 agus ní mór í a thrasuí isteach i ndlí na hÉireann faoi mhí Feabhra 2018. Tiocfaidh sé in áit na Treorach maidir le hIdirghabháil Árachais, ar glacadh léi in 2002, chun táirgí árachais díolphointe a rialáil agus chun aon mhargadh amháin a chruthú chun táirgí árachais a dhíol.  Tá mar aidhm ag an Treoir maidir le Dáileadh Árachais an chosaint do thomhaltóirí a fheabhsú tuilleadh agus cothrom na Féinne a chinntiú trí bhíthin scóip na treorach a leathnú amach chuig gach díolachán táirgí árachais.  Déanfar iarracht léi, freisin, coimhlintí leasa a shainaithint agus a mhaolú, go háirithe i réimse na gcoimisiúnuithe, chomh maith le smachtbhannaí a threisiú.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0097&from=en

An Ciste Cúitimh Árachais (ICF)

Is meicníocht chosanta do thomhaltóirí é an ICF a sholáthraíonn leibhéal íosta cosanta do shealbhóirí polasaí sa chás go dtéann cuideachta faoi leachtú.  Faoin scéim, tá sealbhóirí polasaí áirithe i dteideal íocaíocht 65% dá n-éileamh, nó €825,000, cibé acu is lú.

Tá an tAonad Árachais freagrach as an reachtaíocht agus an creat a rialaíonn an Ciste Cúitimh Árachais (ICF) a fhorbairt. Déantar an ciste féin a chothabháil agus a riar faoi smacht Uachtarán na hArd-Chúirte ag feidhmiú trí Chuntasóir na gCúirteanna Breithiúnais.

http://www.courts.ie/offices.nsf/058819d20f75c85c80256e45004d3eb5/94005e59fa38901c80256e45005861c5?OpenDocument

Banc Ceannais na hÉireann atá freagrach as measúnú bliantúil a dhéanamh ar staid airgeadais an ICF agus as ranníocaíocht bhliantúil chuí a chinneadh, atá le híoc ag cuideachtaí árachais neamhshaoil leis an ICF.

http://www.centralbank.ie/regulation/industry-sectors/insurance-companies/non-life-insurance-companies/pages/insurancecompensationfund.aspx

Tá tuarascáil faoin Athbhreithniú ar an gCreat um Chúiteamh Árachais Ghluaisteáin in Éirinn, a rinne an Roinn Airgeadais agus an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt le déanaí, ar fáil anseo

Chomhaontaigh an bheirt Airí an tuarascáil seo agus cuireadh faoi bhráid an Rialtais í i mí Iúil 2016.

Róil eile ag Ranna Rialtais/Gníomhaireachta i réimse an árachais

Banc Ceannais na hÉireann atá freagrach as maoirseacht agus rialáil a dhéanamh ar ghnóthais árachais arna n-údarú ag an mBanc Ceannais agus as maoirseacht i ndáil le feidhmiú rialacha gnó na ngnóthaí árachais go léir a dhíolann árachas in Éirinn.   Tá an Banc Ceannais neamhspleách go reachtúil i bhfeidhmiú na bhfeidhmeanna rialála agus maoirseachta seo.   Clúdaítear saincheisteanna tomhaltóirí i ndáil le hárachas i gCód Cosanta Tomhaltóirí Bhanc Ceannais na hÉireann.

An tOmbudsman um Sheirbhísí Airgeadais – Sa chás go bhfuil gearán ag sealbhóir polasaí faoi chuideachta árachas nár chomhlíon éileamh ar pholasaí, féadfaidh sé an cás a chur ar aghaidh chuig an Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais lena bhreithniú.

An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt atá freagrach as beartas agus reachtaíocht a bhaineann go sonrach le hárachas gluaisteáin.

An Roinn Sláinte atá freagrach as beartas agus reachtaíocht a bhaineann go sonrach le hárachas sláinte.

Naisc áisiúla

Árachas agus Pinsin Cheirde an Choimisiúin Eorpaigh

Rialáil Árachais Bhanc Ceannais na hÉireann

An tOmbudsman um Sheirbhísí Airgeadais

Ciste Cúitimh an Bhainc Ceannais

Sonraí teagmhála do Chuntasóir na gCúirteanna Breithiúnais

An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde (EIOPA)

Sócmhainneacht II an Choimisiúin Eorpaigh