An tAonad Margaí agus Urrús

Trí cheannaitheoir agus díoltóirí sócmhainní airgeadais, amhail stoic bannaí, tráchtearraí, díorthaigh agus airgeadraí, a tharraingt le chéile, soláthraíonn na Margaí Airgeadais rochtain ar chaipiteal, tugtar cabhair maidir le haimsiú éifeachtach praghsanna agus tugtar cúnamh maidir le haistriú riosca agus leachtacht.

Féachann an tAonad Margaí agus Urrús le feidhmiú ar an mbealach is fearr is féidir thar ceann leasanna na hÉireann le linn caibidlíochtaí AE chun a chinntiú go ndéanfaidh an creat reachtaíochta atá ann do na margaí airgeadais cobhsaíocht, iomláine mhargaigh agus cosaint d’infheisteoirí a chur chun cinn agus, ag an am céanna, go ndéanfar iomaíocht agus nuálaíocht a éascú.

Is iad seo a leanas na príomhchomhaid seirbhísí airgeadais AE a mbíonn an tAonad Margaí agus Urrús ag plé leo:

Treoir maidir le Margaí in Ionstraimí Airgeadais (MiFID I) & Rialachán maidir le Margaí in Ionstraimí Airgeadais (MiFIR)

Tá sé mar aidhm ag na tograí seo cosaint infheisteoirí a neartú trí mhargaí airgeadais a dhéanamh níos éifeachtúla, níos láidre agus níos trédhearcaí. Ina theannta sin, méadóidh an creat nua cumhachtaí maoirseachta  rialálaithe agus soláthróidh sé rialacha soiléire oibriúcháin i ndáil le gach gníomhaíocht trádála. Mí Iúil 2016 atá ann mar spriocam chun MiFID agus MiFIR a thrasuí.

Rialachán maidir le díorthaigh thar an gcuntar, contrapháirtithe lárnacha agus stórtha trádála (ar a dtugtar an Rialachán maidir le Bonneagar Margaí Eorpacha nó EMIR, de ghnáth)

Déantar foráil le EMIR maidir le cobhsaíocht, trédhearcacht agus éifeachtúlacht mhéadaithe i margaí na ndíorthach thar an gcuntar. Gealltanas de chuid G20 is ea é agus is céim thábhachtach é i dtaca leis na hiarrachtaí chun creat rialála de chineál níos sábháilte agus níos fónta a bhunú do mhargaí airgeadais na hEorpa.

Rialachán maidir le hInnéacsanna a úsáidtear mar thagarmharcanna in ionstraimí airgeadais agus i gconarthaí airgeadais (an Rialachán maidir le Tagarmharcanna)

Clúdóidh an togra seo na tagarmharcanna ar fad a úsáidtear chun tagairt a dhéanamh d’ionstraimí airgeadais a ligtear isteach chun a dtrádála nó a thrádáiltear in ionad rialáilte. Is é atá sa bhunchuspóir ná iomláine na dtagarmharcanna a chinntiú.

Rialachán maidir le socraíocht urrús san Aontas Eorpach a fheabhsú agus maidir le taisclanna lárnacha urrús (TLU-anna) agus lena leasaítear Treoir 98/26/CE (CSDR)

Is é is cuspóir don togra seo ná sábháilteacht agus éifeachtúlacht mhéadaithe a chur ar fáil i dtaca le socraíocht urrús in AE. Is próiseas tábhachtach é an tsocraíocht agus cinntíonn sé go ndéantar urrúis a mhalartú ar airgead tirim tar éis idirbheart urrús. Is institiúidí lena ngabhann tábhacht shistéamach iad TLU-anna mar go n-oibríonn siad sna bonneagair ina gcumasaítear socraíocht i ndáil le beagnach gach uile idirbheart urrús.

Rialachán maidir le drochúsáid mhargaidh agus Treoir maidir le Pionóis Choiriúla ar Dhrochúsáid Mhargaidh (MAR & CSMAD)

Tá Rialachán nua á chur in ionad an chórais láithrigh a bhaineann le drochúsáid mhargaidh agus clúdóidh an Rialachán nua an córas riaracháin (lena n-áirítear smachtbhannaí riaracháin) agus forlíonfar an córas láithreach le Treoir maidir le smachtbhannaí coiriúla. Trí na rialacha athbhreithnithe, déanfar córais maidir le drochúsáide margaigh a neartú agus a chomhchuibhiú ar fud AE, leathnófar raon feidhme na gcóras sin chun ardáin nua trádála agus trádáil thar an gcuntar a chlúdach agus déanfar foráil maidir le smachtbhannaí níos déine.

Idirbheart Maoinithe Urrús (dréacht-Rialachán AE)

Baineann an togra seo leis an Rialachán maidir le tuairisciú agus trédhearcacht idirbheart maoinithe urrús (IMU-anna). Cuimsíonn IMUanna aon idirbheart a úsáideann sócmhainní ar leis an gcontrapháirtí iad chun acmhainn maoinithe a ghiniúint (mar shampla, idirbhearta comhaontaithe athcheannaigh agus idirbhearta ceannaigh/díol ar ais). Baineann beagnach gach gníomhaí sa chóras airgeadais úsáid as na teicníochtaí sin (bainc, déileálaithe urrús, cuideachtaí árachais, cistí pinsin nó cistí infheistíochta). Soláthraíonn siad leachtacht bhreise mhargaidh, éascaíonn siad maoiniú rannpháirtithe margaidh, tacaíonn siad le haimsiú praghsanna sócmhainní intrádála agus cumasaíonn siad oibríochtaí maoinithe airgeadaíochta de chuid banc ceannais. Ach is féidir cruthú creidmheasa leanúint astu freisin trí chlaochlú aibíochta agus leachtachta agus ligeann siad do rannpháirtithe sa mhargadh risíocht ar a chéile a chruthú agus, ar an ábhar sin, tá géarghá le trédhearcacht agus infhaighteacht sonraí a neartú agus is é sin is aidhm don togra seo.

Aontas na Margaí Caipitil (CMU)

Tá sé i gceist go mbeidh Aontas na Margaí Caipitil (CMU) ina thionscnamh ardphróifíle atá le bheith ann sa tréimhse ó 2015 go 2019. Is é atá sa chomhthéacs atá ann ná go meastar, maidir le ceannas traidisiúnta bhainc AE i dtaca le maoiniú an gheilleagair, go bhfuil sé éagothrom – i gcomparáid leis na Stáit Aontaithe. Is é a leanann as sin ná béim bheartais AE a leagan ar an acmhainneacht maidir le maoiniúchán breise don gheilleagar a aimsiú i margaí caipitil.

Tá sé mar aidhm ag CMU, trí shraith leathan tionscnamh, margaí caipitil AE a dhéanamh níos comhtháite, níos leachtaí agus níos iomaíche. Is é is bunchuspóir dó ná méadú a dhéanamh ar neart an chórais airgeadais agus deiseanna méadaithe a sholáthar do FBM-anna agus do thionscadail bhonneagair níos fadtréimhsí. Ó thaobh na hÉireann de, d’fhéadfadh CMU fónamh chun méadú a dhéanamh ar an rochtain atá ag eisitheoirí agus ag infheisteoirí ar mhargaí Eorpacha de chineál níos leachtaí.

Tá ullmhúchán á dhéanamh go gníomhach ag Éirinn don tionscnamh seo ar leibhéal intíre agus ar leibhéal AE araon. Tar éis páipéar uaine faoi Aontas na Margaí Caipitil a fhoilsiú i bhFeabhra 2015, foilseoidh an Coimisiún Eorpach plean gníomhaíochta níos déanaí sa bhliain agus déanfar seasaimh éagsúla thionscnamh CMU a leagan amach sa phlean sin.

Naisc Úsáideacha

Link to the European Commission Financial Services and Capital Markets site:

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/financial_capital/index_en.htm

Links to the European Parliament sites on the following files:

MiFID II/MiFIR:

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0298(COD)&l=en

Benchmarks Regulation:

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0314(COD)&l=en

CSDR:

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2012/0029(COD)

EMIR:

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2010/0250(COD)

MAR and CSMAD:

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0295(COD)

Link to the Central Bank of Ireland Securities Market Regulation site:

http://www.centralbank.ie/regulation/securities-markets/Pages/default.aspx

Link to the European Securities and Markets Authority (ESMA):

http://www.esma.europa.eu/#

[AM1]This should be the start of a second new page / subsection, linked under ‘Financial Services Division 2 EU’ (Section above)