Cistí

Is é atá i ról na Rannóige Cistí san Aonad Margaí agus Urrús ná:

  • Faireachán a dhéanamh ar phróiseas reachtaíochta AE mar a bhaineann sé le struchtúir chistí infheistíochta agus a bheith rannpháirteach sa phróiseas sin;
  • Reachtaíocht intíre de chineál príomha agus tánaisteach a fhorbairt; agus
  • Teagmháil a dhéanamh leis na geallsealbhóirí iomchuí go léir sa réimse rialála cistí infheistíochta, lena n-áirítear na hInstitiúidí Eorpacha, Ranna eile Rialtais, an Banc Ceannais agus comhlachtaí ionadaitheacha iomchuí de chuid an Tionscail.

Is iad seo a leanas na príomhchomhaid seirbhísí airgeadais AE a mbíonn an Rannóg Cistí ag plé leo faoi láthair:

An Treoir maidir le Gnóthais le haghaidh Comhinfheistíochta in Urrúis Inaistrithe (UCITS V)

Le UCITS V, déantar roinnt athruithe ar an bpríomh-Threoir maidir le Gnóthais le haghaidh Comhinfheistíochta in Urrúis Inaistrithe (UCITS) sna réimsí seo a leanas:

  • Cáilitheacht an Taiscí
  • Athúsáid
  • Caighdeán Cháilitheacht an Taiscí
  • Smachtbhannaí

An Rialachán maidir le Táirgí Infheistíochta Miondíola Pacáistithe (PRIPS)

Tá sé mar aidhm ag PRIPs faisnéis shimplithe a sholáthar d’infheisteoirí i dtáirgí infheistíochta miondíola a chuirtear ar fáil ‘i bhfoirm phacáistithe’, is é sin le rá, i gcás ina ndéantar na táirgí a chur ar fáil don infheisteoir agus don mhargadh trí phróiseas ar dá réir a dhéantar sócmhainní “a phacáistiú”, a fhilleadh nó a chuachadh le chéile ionas go gcruthaítear nochtadh de chineálacha éagsúla, go soláthraítear gnéithe éagsúla táirge, nó go mbaintear amach struchtúir éagsúla costais, i gcomparáid le sealbhaíocht dhíreach.

Cistí Infheistíochta Fadtéarmaí Eorpacha (ELTIFS)

Leagann ELTIFs amach creat nua do chistí infheistíochta atá ceaptha d’infheisteoirí ar mian leo airgead a infheistiú i gcuideachtaí agus i dtionscadail ar bhonn fadtéarma. Ní dhéanfaí na cistí sin a infheistiú ach amháin i ngnóthaí nach mór airgead a gheallúint dóibh ar feadh tréimhsí fada ama.

An Treoir maidir le Gníomhaireachtaí Rátála Creidmheasa (CRA III)

Leis an Treoir seo, leasaítear roinnt míreanna reachtaíochta Eorpaí atá ann cheana d’fhonn cosc a chur ar eisitheoirí brath go meicniúil ar ghníomhaireachtaí rátála creidmheasa. Déileálann rannóg na gcistí leis na gnéithe sin den Treoir a bhaineann le UCITS agus le Bainisteoirí ar Chistí Malartacha Infheistíochta.

Rialachán AE maidir le Cistí Fiontraíochta Sóisialta

Leis an Rialachán, leagtar amach lipéad nua “Ciste Eorpach um Fhiontraíocht Shóisialta” le gur féidir le hinfheisteoirí cistí a shainaithint atá dírithe ar infheistíocht i ngnóthaí sóisialta Eorpacha.

Rialachán AE maidir le Caipiteal Fiontair

Leis an Rialachán, leagtar amach lipéad nua “Ciste Eorpach um Chaipiteal Fiontair” le gur féidir le hinfheisteoirí cistí a shainaithint atá dírithe ar infheistíocht i ngnóthaí ‘nua-thionscanta’ Eorpacha.

An Rialachán maidir le Cistí Margaidh Airgid (CMA)

Tá Cistí Margaidh Airgid (CMA-anna) ina bhfoinse thábhachtach maoiniúcháin ghearrthéarma d’institiúidí airgeadais, do chorparáidí agus do rialtais. Tá sé mar aidhm ag Rialachán CMA iomláine an mhargaidh inmheánaigh a chaomhnú trí CMA-anna de chineál níos láidre agus níos daingne a chur chun cinn.

Tograí a bheidh ag teacht ón gCoimisiún Eorpach:

  • Treoir maidir le Dlí na nUrrús
  • UCITS VI

Reachtaíocht Intíre

De bhreis ar a chuid oibre ar chomhaid seirbhísí airgeadais AE, tá freagracht ar aonad na gcistí i ndáil le reachtaíocht phríomha agus reachtaíocht thánaisteach is infheidhme maidir le struchtúir cistí infheistíochta. Mar chuid den ról sin, bhí freagracht ar an aonad i ndáil leis an Acht fá Ghléasanna Éireannacha um Chomhbhainistiú Sócmhainní (ICAV) 2015 a ritheadh le déanaí.

An tAcht fá Ghléasanna Éireannacha um Chomhbhainistiú Sócmhainní (ICAV) 2015

Trí Acht ICAV, tá aonad na gcistí tar éis struchtúr nua cistí a thabhairt isteach chun sruthlíniú a dhéanamh ar an tslí ina ndéantar cistí a bhunú agus a oibriú. Le hAcht ICAV, íoslaghdaítear an chastacht riaracháin agus an costas a ghabhann le bunú agus le cothabháil scéimeanna comhinfheistíochta in Éirinn agus ligtear d’Éirinn a buntáiste iomaíochta a choimeád mar shainchónaí a roghnaítear do chistí san Eoraip.