Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Coistí Eorpacha

Comhairle an Aontais Eorpaigh

Comhairle na nGnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais (Ecofin)

Buaileann Comhairle na nGnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais (Ecofin), atá comhdhéanta d’Airí Eacnamaíochta agus Airgeadais na mBallstát, le chéile uair sa mhí faoi chathaoirleacht na hUachtaránachta rothlaí ar an AE.  Déanann Michael Noonan TD, an tAire Airgeadais, ionadaíocht ar Éirinn ag na cruinnithe sin agus ba é a bhí ina chathaoirleach ar an gComhairle sa chéad leath de 2013.

Clúdaíonn Comhairle Ecofin beartas AE i roinnt réimsí lena n-áirítear: comhordú beartais eacnamaíochta, faireachas eacnamaíochta, monatóireacht ar bheartas buiséadach agus ar airgeadas poiblí Bhallstáit, an euro (gnéithe dlíthiúla, praiticiúla agus idirnáisiúnta ina leith), margaí airgeadais agus gluaiseachtaí caipitil agus caidrimh eacnamaíochta le tríú tíortha.  Déanann sé cinntí trí bhíthin thromlach cáilithe, i gcomhairle nó trí bhíthin chomhchinneadh le Parlaimint na hEorpa.  Trí bhíthin aontoilíochta a chinntear cúrsaí fioscacha, de ghnáth.  Déanann Comhairle Ecofin buiséad an Aontais Eorpaigh a ullmhú agus glacadh leis gach bliain, i gcomhar le Parlaimint na hEorpa.

 faisnéis ar fáil ar láithreán gréasáin na comhairle faoi gach cruinniú de chuid na Comhairle, chomh maith leis an gclár oibre, nóta cúlra agus podchraoltaí de gach seisiún oscailte.

http://www.consilium.europa.eu/policies/council-configurations/economic-and-financial-affairs?lang=en

An Grúpa Euro

Is cruinniú de chuid Airí Airgeadais na mBallstát a ghlac leis an Euro mar airgeadra oifigiúil é an Grúpa Euro.   Bíonn an cruinniú sin faoi chathaoirleacht Uachtarán an Ghrúpa Euro (Jeroen Dijsselbloem – Aire Airgeadais na hÍsiltíre, faoi láthair).  De ghnáth, buaileann an Grúpa Euro le chéile roimh gach cruinniú comhairle Ecofin.  Michael Noonan TD, an tAire Airgeadais, a dhéanann ionadaíocht ar Éirinn ag na cruinnithe sin

Tá tuilleadh eolais le fáil ar láithreán gréasáin an Ghrúpa Euro –

http://eurozone.europa.eu/eurogroup/

Uachtaránacht ar an gComhairle

Glacann gach ceann de na 28 mBallstát Uachtaránacht ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh ina sheal gach sé mhí.  Le linn na tréimhse sé mhí seo, déanann an Uachtaránacht cathaoirleacht ar chruinnithe ag gach leibhéal, molann treoirlínte agus leagann amach na comhréitigh is gá leo le go ndéanfaidh an Chomhairle cinntí.  Déanann an Uachtaránacht ionadaíocht ar an gComhairle freisin ina gnóthaíocht le hInstitiúidí eile de chuid an AE.

Bhí an Uachtaránacht ag Éirinn don seachtú uair ó Eanáir go Meitheamh 2013. Tá tuairisc achomair ar phríomhghnóthachtálacha na hÉireann le fáil anseo: http://www.eu2013.ie/media/eupresidency/content/documents/Irish-EU-Presidency-achievements-report-English.pdf

Is ag Lucsamburg atá an Uachtaránacht faoi láthair http://www.eu2015lu.eu/en

Mar seo a leanas na hUachtaránachtaí amach anseo:

 • 2015 (Iúil-Nollaig) – Lucsamburg
 • 2016 (Eanáir-Meitheamh) – an Ísiltír
 • 2016 (Iúil-Nollaig) – an tSlóvaic
 • 2017 (Eanáir-Meitheamh) – Málta
 • 2017 (Iúil-Nollaig) – an Ríocht Aontaithe

Coistí Eorpacha

Is iomaí Coiste a bhfuil páirt aige in obair Ecofin agus an Ghrúpa Euro a ullmhú.  Bíonn oifigigh ó Bhallstáit rannpháirteach ar na Coistí seo.  Áirítear orthu sin –

 • An Coiste Eacnamaíoch agus Airgeadais (EFC): Áirítear ar obair an EFC measúnuithe ar an staid eacnamaíoch agus airgeadais, comhordú ar bheartais eacnamaíochta agus fioscacha, rannchuidiú i leith cúrsaí an mhargaidh airgeadais, beartais rátaí malairte agus caidrimh le tríú tíortha agus le hinstitiúidí idirnáisiúnta. Cuireann an Coiste seo an creat ar fáil freisin chun an plé idir an Chomhairle agus an Banc Ceannais Eorpach a ullmhú agus a bhrú chun cinn.   Comhaltaí Malartacha an Choiste Eacnamaíoch agus Airgeadais a ullmhaíonn obair an EFC agus a thacaíonn léi.
 • Meitheal an Ghrúpa Euro (EWG):  Tugann Meitheal an Ghrúpa Euro (EWG) cúnamh do Ghrúpa an Euro agus dá Uachtarán maidir le pléití na n-airí a ullmhú. Tugann sé le chéile ionadaithe ar airí airgeadais thíortha limistéar an euro, ar an gCoimisiún Eorpach agus ar an mBanc Ceannais Eorpaigh. De ghnáth, buaileann an grúpa le chéile uair sa mhí roimh chruinnithe an Ghrúpa Euro.
 • An Coiste um Polasaí Eacnamaíoch (EPC): Díríonn an Coiste um Polasaí Eacnamaíoch ar athchóirithe struchtúracha, lena n-áirítear comhordú ag an AE ar pholasaí eacnamaíoch faoi straitéis athchóirithe 2020 na hEorpa agus faoin Seimeastar Eorpach.  Déileálann an Coiste le raon réimsí, ina measc fórsa saothair, athchóirithe ar an margadh seirbhísí agus táirgí, caighdeán agus inbhuanaitheacht airgeadas poiblí, fás agus fostaíocht.   Tacaíonn an EPC le hobair an Choiste Eacnamaíocha agus Airgeadais (EFC) chomh maith.   Ina theannta sin, tá roinnt fo-choistí ag an EPC a dhéileálann le saincheisteanna a éilíonn pleanáil níos fadtéarmaí, mar shampla daonra atá ag dul in aois, athrú aeráide agus fuinneamh, caighdeán airgeadas poiblí, an margadh saothair, athchóirithe struchtúracha, etc.
 • Coreper: Tá ról lárnach ag an gCoiste Buanionadaithe (Coreper) freisin maidir le hobair na Comhairle Ecofin a ullmhú. A gcuid ambasadóirí chun an Aontais Eorpaigh a dhéanann ionadaíocht ar Bhallstáit ag na cruinnithe sin.   Is iomaí grúpa a bhfuil baint acu freisin le hobair Coreper a ullmhú.  Tá na grúpaí sin comhdhéanta d’ionadaithe ar na Ballstáit.

 

Buanionadaíocht na hÉireann chuig an AE

Ionadaithe ó beagnach gach Roinn Rialtais atá i mbaill foirne na Buanionadaíochta, an misean taidhleoireachta is mó de chuid na hÉireann.   Is é an tAmbasadóir chuig an Aontas Eorpach an t-oifigeach ceannais sa Bhuanionadaíocht.   An phríomhfheidhm atá ag an mBuanionadaíocht leasanna na hÉireann a chur chun cinn agus ionadaíocht a dhéanamh orthu sa Chomhairle Airí agus oibriú go dlúth le Parlaimint na hEorpa agus leis an gCoimisiún Eorpach.

Faoi láthair, tá cúigear fostaithe ag an Roinn Airgeadais i mBuanionadaíocht na hÉireann chuig an AE.   Tá an fhoireann Airgeadais comhdhéanta de Chomhairleoir Airgeadais, beirt Attachés Seirbhísí Airgeadais, Attaché Fioscach agus Attaché Buiséid.

Áirítear ar phríomhghnéith ról na Rannóige Airgeadais:

 • Tacú leis an mBuanionadaí (Ambasadóir) chuig an AE, go háirithe ag Coreper (an Coiste Buanionadaithe).  An tAmbasadóir Declan Kelleher Buanionadaí reatha na hÉireann chuig an AE.
 • Cúnamh d’Airí agus do dhaoine eile le linn a gcuairteanna ar an mBruiséil.
 • Cuspóirí beartais na hÉireann agus misean na Roinne a bhrú chun cinn i leith cúrsaí AE faoi stiúir na Roinne Airgeadais.
 • Rannpháirtíocht i meithleacha éagsúla na Comhairle a dhéileálann le saincheisteanna eacnamaíochta, airgeadais, fioscacha agus Buiséid an AE.
 • Cumarsáid mhaith idir an Roinn i mBaile Átha Cliath agus teagmhálacha in institiúidí an AE agus i mBallstáit eile a chinntiú.

Aníos go Barr