Cé Muid Féin agus an Méid a Dhéanaimid

Comhghleacaithe eacnamaíocha le Rory Malone, 2016 Buaiteoir an Chomórtais um Beartas Eacnamaíoch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

John McCarthy, Príomheacnamaí

Tá an Rannán Eacnamaíochta freagrach as measúnú a dhéanamh agus comhairle a thabhairt maidir le forbairtí eacnamaíocha agus fioscacha na hÉireann.  Tá an Rannán freagrach freisin as tacaíocht anailíseach dian a thabhairt don Aire agus don Roinn i gcoitinne i ndáil le raon leathan beartas eacnamaíoch agus buiséadach, chomh maith leis an mBuiséad a chur i dtoll a chéile agus a chomhordú gach bliain.

Chun na cuspóirí a bhaint amach, tá an Rannán leagtha amach i cheithre aonad agus Príomhoifigeach i gceannas ar gach ceann:

 

 

 

An t-aonad um anailís mhaicreacnamaíoch agus réamhaisnéise

Feargal Ó Brolcháin

Déanann an t-aonad seo monatóireacht ar gheilleagar na hÉireann agus tugann sé comhairle maidir le forbairtí sa gheilleagar.  Tá sé freagrach as réamhaisnéisí gearrthéarmacha agus meántéarmacha gheilleagar na hÉireann, a fhoilsítear faoi dhó sa bhliain i Nuashonrú an Chláir Chobhsaíochta (Aibreán) agus an tIonchas Maicreacnamaíoch (Deireadh Fómhair, mar ionchur leis an mBuiséad bliantúil), a ullmhú.  Is é a ghlacann stiúir ar chomhordú an tsuirbhé dhébhliantúil maidir le geilleagar na hÉireann ag an OECD.

 

 

 

 

 

An t-aonad um beartas fioscach agus staitisticí

 

John Palmer

Tá an tAonad um Beartas Fioscach freagrach as anailís a dhéanamh agus comhairle a thabhairt ar fhorbairtí, dearcadh agus beartais fhioscacha na hÉireann.  Déantar réamh-mheastacháin ghearrthéarmacha agus mheántéarmacha ioncaim, chomh maith le heasnaimh agus fiachais réamhaisnéisí a thiomsú san aonad seo ar a bhfuil freagracht freisin an Buiséad bliantúil a chomhordú agus a ullmhú.  Cuireann an t-aonad comhairle ar fáil maidir le dualgais dhlíthiúla a bhaineann leis na rialacha fioscacha agus le saincheisteanna aicmithe staitistiúil chomh maith.

 

 

 

 

 

 

An t-aonad um straitéis eacnamaíoch

David Hegarty

Cuireann an t-aonad tacaíocht anailíseach ar fáil don Roinn i gcoitinne maidir le saincheisteanna eacnamaíocha.  Déantar anailís eacnamaíoch dhomhain ar bheartais chánachais, lena n-áirítear meastóireacht ar chaiteachas cánach.  Soláthraíonn t-aonad comhairle ar éifeachtaí dáileacháin na mbeartas buiséadach chun tacú le beartas atá bunaithe ar fhianaise a chur le chéile.
Tá sé freagrach chomh maith as comhairle a sholáthar maidir le saincheisteanna earnála, agus as monatóireacht agus measúnú a dhéanamh ar fhorbairtí san earnáil tithíochta.

 

 

 

 

An t-aonad um thaighde eacnamaíoch

 

Brendan O’Connor

Déanann an tAonad um Thaighde Eacnamaíoch taighde eacnamaíoch a bhaineann le beartais a thacaíonn leis an Aire agus leis an Roinn le spriocanna straitéiseacha a bhaint amach.  Tá an t-aonad freagrach as samhaltú gheilleagar na hÉireann ag baint úsáide as sraith samhlacha eacnaiméadracha (déantar cuid den obair i gcomhar le lucht taighde san ESRI).  Ceann de príomhshuthanna oibre an aonaid seo ná na himpleachtaí eacnamaíocha a bheidh ag Imeacht na Breataine as an Aontas Eorpach do Éirinn a mheas.  Is san aonad seo atá rannóg táirgiúlachta na Roinne chomh maith.