Foilseacháin

Nuashonrú an Chláir Chobhsaíochta

Glactar Buiséad 2017 agus tionscnaimh eile Rialtais san áireamh sa Nuashonrú ar Chlár Cobhsaíochta na hÉireann.  Is é seo plean fioscach meántéarmach náisiúnta na hÉireann agus folaíonn sé nuashonrú ar an dearcadh eacnamaíoch agus fioscach. Cuireadh an cháipéis faoi bhráid an Choimisiún Eorpaigh an 28 Aibreán 2017 de réir cheanglais an tSeimeastair Eorpaigh. Cuireadh i láthair i bhfoirm dréachta do Dháil Éireann í an 11 Aibreán sular cuireadh isteach í. Cuimsíonn an cháipéis treoir chothrománach arna cur ar fáil ag an gComhairle Eorpach do Bhallstáit i mí na Nollag 2016 agus i Márta 2017 mar chuid den phlé maidir leis an Suirbhé Bliantúil Fáis. Ullmhaíodh í ar aon dul le treoirlínte Mheán Fómhair 2012 maidir le leagan amach agus ábhar na gclár Cobhsaíochta agus na gclár um Chóineasú. Ba chóir an cháipéis seo a léamh i gcomhar le Clár Athchóirithe Náisiúnta na hÉireann (NRP) 2017, lena leagtar amach beartais arna gcur chun cinn mar fhreagra ar na dúshláin arna sainaithint ag an gCoimisiún Eorpach ina Thuarascáil Tíre ar Éirinn, agus a thuairiscíonn ar dhul chun cinn i dtreo spriocanna Straitéis 2020 na hEorpa.

 

 

 

 

Ráiteas Eacnamaíoch an tSamhraidh

Tá Ráiteas Eacnamaíoch an tSamhraidh, a foilsíodh an 12 Iúil, ina chuid lárnach den phróiseas buiséadach athchóirithe a éascaíonn plé ar na roghanna atá ar fáil roimh an mBuiséad bliantúil i mí Dheireadh Fómhair. Sa Ráiteas leagtar amach paraiméadair leathana straitéis eacnamaíoch an Rialtais chomh maith le measúnú nuashonraithe ar an spás fioscach don bhliain seo chugainn chomh maith. Comhlánaíonn an ráiteas Nuashonrú an Chláir Chobhsaíochta 2017, a foilsíodh i mí Aibreáin.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuarascáil Bhliantúil ar Fhiachas

 

Déantar measúnú sa tuarascáil bhliantúil ar fhiachas ar mar atá fiachas poiblí in Éirinn ag athrú.  Leagtar amach tréithe struchtúrtha fhiachas poiblí na hÉireann – comhdhéánamh an fhiachais, próifíl aibíochta, srl.  Cuirtear béim sa tuarascáil ar an am atá caite (1995-2016) chomh maith le measúnú a dhéanamh ar an treo a bhfuil fiachas poiblí ag dul sa mheánteárma bunaithe ar chásanna éagsúla (anailís ar inbhuanaitheacht an fhiachais).

 

 

 

 

 

 

 

 

Monatóir Fioscach

 

  • Léiríonn Tuairisceáin an Státchiste ag Deireadh R2 go raibh barrachas €2,485 milliún sa Státchiste sa dara ráithe de 2017, b’shin feabhas €3,628 milliún bliain i ndiaidh bliana, arna bhuntacú ag fáltais ó dhiúscairt scaireanna AIB;
  • Tá fáltais ó cháin sa chéad leath de 2017 de réir próifíle agus méadaithe beagnach €900 milliún bliain i ndiaidh bliana arna mbuntacú ag geilleagar atá ag feabhsú;
  • Tá caiteachas vótáilte comhlán á bhainistiú de réir ionchais, agus é méadaithe 4.4 faoin gcéad sa bhliain, rud a léiríonn tiomantas an Rialtais d’infheistiú inár seirbhísí agus bonneagar poiblí.

 

 

 

 

 

 

 

Foilseacháin Eile sa Bhliain 2017

 

Cárta Tuairisce ar Gheilleagar agus Airgeadas na hÉireann – arna fhoilsiú an 10ú Márta 2017

Staitisticí Buiséid 2016 – arna fhoilsiú an 9ú Eanáir 2017