Creidmheas & Iasachtú SME

An Rannóg Creidmheasa & Iasachtaithe SME

Cistiú Bainc

Cistiú Neamhbhainc

Plean Gnímh do Phoist 2017

Suirbhé ar Éileamh ar Chreidmheas

Tacaíochtaí Rialtais do Chreidmheas SME

 

An Rannóg Creidmheasa & Iasachtaithe SME

Aithníonn an Rialtas gur ar Ghnóthais Bheaga agus Mheánmhéide (SMEanna) a mhaireann an geilleagar agus go bhfuil ról ríthábhachtach acu maidir le cur le fostaíocht sa tír. Cé go bhfuil teacht níos fearr, tríd is tríd, anois ag gnólachtaí na hÉireann ar chreidmheas de bharr an téarnaimh eacnamaíochta, is ábhar imní fós d’fhiontair bheaga agus ar mheánmhéid in Éirinn gan teacht a bheith acu ar chineálacha oiriúnacha airgeadais.  Ba chóir go mbeadh an deis ag gach gnó inmharthana, lena n-áirítear SMEanna atá ag feidhmiú in Éirinn, rochtain a fháil ar airgeadas leordhóthanach chun freastal ar a gcuid riachtanas fiontraíochta.  I dtaca leis seo, tá roinnt tionscnamh forbartha ag an Rialtas lena chinntiú go bhfuil an soláthar creidmheasa sa mhargadh leordhóthanach chun freastal ar riachtanais reatha na SMEanna agus ar a gcuid riachtanas amach anseo.

Tá sé de chúram ar an rannóg Creidmheasa agus Iasachtaithe SME a chinntiú go mbeidh teacht ag SMEanna inmharthana ar airgeadas ó réimse leathan foinsí, lena n-áirítear foinsí bainc agus neamhbhainc.  Oibríonn an rannóg go dlúth leis an Oifig um Athbhreithniú Creidmheasa ina cáil mar chomhlacht achomhairc do SMEanna ar diúltaíodh creidmheas dóibh agus chun monatóireacht a dhéanamh ar iasachtú do SMEanna ó AIB agus ó Bhanc na hÉireann araon.

 

Maoiniú Bainc

Ó tharla roghanna airgeadais ar fáil ó AIB, Banc na hÉireann, Banc Uladh, agus Permanent TSB, agus an fógra le déanaí ó KBC go bhfuil sé beartaithe aige creidmheas a chur ar fáil do SMEanna, tá roinnt soláthraithe airgeadais bainc anois ar fáil do SMEanna na hÉireann.

Cuireann AIB agus Banc na hÉireann a bpleananna iasachtaithe chuig an Roinn Airgeadais agus chuig An Oifig um Athbhreithniú Creidmheasa ag tús gach bliana, ag cur síos ar mar atá sé beartaithe acu a spriocanna iasachtaithe a bhaint amach. Déanann an rannóg Creidmheasa agus Iasachtaithe SME, i gcomhar leis an Oifig um Athbhreithniú Creidmheasa anailís ar na pleananna agus buaileann sí leis na bainc chun saincheisteanna tábhachtacha a phlé.  Buaileann sí chomh maith leis an Roinn Airgeadais agus an Oifig um Athbhreithniú Creidmheasa ar bhonn ráithiúil chun dul chun cinn a phlé, chomh maith le tuarascálacha míosúla a chur isteach ag cur síos ar dhul chun cinn maidir le hiasachtú arna miondealú de réir earnála agus réigiúin.  Cinntíonn sí go leanann iasachtú nua ag méadú mar chéatadán d’iasachtú iomlán ceadaithe agus ag cinntiú nach bhfuil aon earnáil nó réigiún faoi mhíbhuntáiste mar thoradh ar bheartas iasachtaithe bainc.

Tagann an rannóg Creidmheasa agus Iasachtaithe SME agus bainc eile le chéile chomh maith lena chinntiú go bhfuil tuiscint iomlán ag an Roinn ar bheartaíochtaí thírdhreach iasachtaithe SME na mbanc.  Bíonn idirchaidreamh ag an rannóg freisin le heagraíochtaí atá ionadaíoch ar ghnóthaí beaga a bhfuil taithí phearsanta ag a mbaill a bheith ag déileáil leis na bainc.

 

Cistiú Neamhbhainc

Baineann SMEanna úsáid as airgeadas le haghaidh fáis agus infheistíochta ach freisin chun riachtanais chaipitil oibre a shásamh lena n-áirítear a slabhraí soláthair a mhaoiniú.  Déanann an rannóg Creidmheasa agus Iasachtaithe SME roghanna a chur chun cinn agus a mheasúnú chun maoiniú do SMEanna a éagsúlú. Tá tábhacht leis sin go háirithe ós rud é go bhfuil go leor SMEanna ag brath go mór ar an earnáil baincéireachta maidir le riachtanais airgeadais – tá SMEanna na hÉireann i measc na SMEanna is mó  san Eoraip atá ag brath ar mhaoiniú ó bhainc.

Ós rud é go bhfuil iliomad cineálacha agus méideanna éagsúla gnó i gceist le SMEanna, tá beartas Rialtais in Éirinn chun raon leathan tacaíochtaí a chur ar fáil don earnáil. I dtéarmaí maoiniú neamhbhainc, tá an rannóg Creidmheasa agus Iasachtaithe SME ag tacú leis na hidirghabhálacha beartais seo a leanas nó á n-iniúchadh: scéimeanna ráthaíochta iasachtaí le comhroinnt riosca; úsáid ionstraimí airgeadais Eorpacha chun an maoiniú atá ar fáil do SMEanna a bharrfheabhsú; rialáil slua-chistithe a bhreithniú; Tionscnaimh Airgeadais Easpórtála a fhorbairt; agus tionscnamh mapála ar rochtain ar mhaoiniú cothromais in Éirinn le béim ar rochtain ag SMEanna agus ar shaincheisteanna a bhaineann le leas an infheisteora.

 

 

Plean Gnímh do Phoist 2017

 

Rinne an Rannóg Creidmheasa agus Iasachtaithe SME comhordú ar an gcuid Airgeadas a Áirithiú le haghaidh Fáis saAn Phlean Gnímh do Phoist 2017 trí ranníocaíochtaí ón nGrúpa Comhlachtaí Stáit SME.

Cosúil le blianta roimhe, is tosaíocht í a chinntiú go bhfuil rochtain ag SMEanna inmharthana ar sholáthar oiriúnach creidmheasa ó réimse foinsí bainc agus neamhbhainc chun tacú le fás agus fostaíocht.  Dá réir sin tá gníomhaíochtaí na rannóige um Airgeadas a Áirithiú le haghaidh Fáis sa Phlean Gníomh do Phoist 2017, á bhforbairt agus aird á tabhairt ar an méid sin, agus ar impleachtaí féideartha Imeacht na Breataine as an Aontas Eorpach.

 

 

Suirbhé ar Éileamh ar Chreidmheas

Déanann an Roinn Airgeadais Suirbhé ar Éileamh ar Chreidmheas SME faoi dhó sa bhliain chun monatóireacht a dhéanamh ar an éileamh atá ar chreidmheas agus ar riachtanais mhaoinithe SMEanna. Cuireann na torthaí ó na suirbhéanna sin eolas tábhachtach ar fáil maidir leis na saincheisteanna airgeadais agus na dúshláin atá os comhair SMEanna in Éirinn. Baintear úsáid ansin as an eolas sin chun cur le forbairt beartas rialtais lena chinntiú go mbeidh rochtain leordhóthanach ag SMEanna ar mhaoiniú.

 

Tacaíochtaí Rialtais do Chreidmheas SME

 

Corparáid Baincéireachta Straitéisí na hÉireann (SBCI)

 

Tá an SBCI ag cur creidmheas ar chostas íseal, solúbtha ar fáil trína chomh-iasachtóirí ar aghaidh. Tá acmhainn shuntasach maoinithe ag an SBCI, níos mó ná €1 billiún, a bhfuil sé ag baint úsáide as chun tacú le SMEanna in Éirinn ionas gur féidir leo infheistiú ina ngnóthaí agus iad a fhorbairt. Go dtí deireadh mhí an Mheithimh 2016, tugadh €347 milliún ar iasacht d’os cionn 8,600 SME, ag tacú le breis agus 43,000 post ar fud na tíre.

 

Ciste Infheistíochta Straitéisí na hÉireann (ISIF)

 

Tá Ciste Creidmheasa SME €450 milliún agus Ciste Cothromais SME €300 milliún ag an ISIF. Tá an ISIF ina pháirtí ag soláthróirí creidmheasa gairmiúla chun na cistí sin a chur ar fáil do SMEanna na hÉireann.

Fiontraíocht Éireann

 

Cuireann Fiontraíocht Éireann maoiniú agus tacaíochtaí ar fáil do SMEanna agus do chuideachtaí móra atá ag iarraidh a gcuid gníomhaíochtaí a leathnú, a n-éifeachtúlacht a fheabhsú nó cur le díolachán idirnáisiúnta.

 

Microfinance Ireland

Cuireann an Ciste Iasachta do Mhicreafhiontair, arna riaradh ag Microfinance Ireland, tacaíocht i bhfoirm iasachtaí suas le €25,000, ar fáil do mhicreafhiontair nuabhunaithe, nó do mhicreafhiontair atá ag fás a fhostaíonn níos lú ná 10 duine, a bhfuil tograí gnó inmharthana acu.

 

An Oifig um Athbhreithniú Creidmheasa

Soláthraíonn an Oifig um Athbhreithniú Creidmheasa, a bunaíodh in 2010, próiseas achomhairc creidmheasa neamhchlaonta neamhspleách do SMEanna, lena n-áirítear trádálaithe aonair agus feirmeoirí. Is é ról na hOifige um Athbhreithniú Creidmheasa ná cabhrú le hiasachtaithe SME nó Feirme a raibh iarratas ar chreidmheas arbh fhiú €3 milliún déanta acu a dhiúltaigh nó a laghdaigh na bainc rannpháirteacha, ach a bhraitheann na hiasachtaithe go bhfuil togra gnó inmharthana acu. D’fhéach siad chomh maith ar chásanna ina mbraitheann iasachtaithe go bhfuil téarmaí agus coinníollacha an iasachta atá ann cheana féin, nó an tairiscint iasachta nua, dochraideach go míchothrom nó gur athraíodh iad go míréasúnta chun dochair.

 

Áis Ar Líne um Tacú le SMEanna

Is comhthionscnamh é seo ina bhfuil os cionn 170 tacaíocht gnó stáit ó 30 Roinn Rialtais, Gníomhaireacht agus tionscnaimh éagsúla atá ar fáil do SMEanna. Trí 8 gceist shimplí a fhreagairt, gheobhaidh SMEanna liosta de na tacaíochtaí Rialtais atá ar fáil atá sonrach dá ngnóthaí féin. Freastalaíonn Baill an Ghrúpa Comhlachtaí Stáit SME agus Ambasadóirí sainoilte Post ar imeachtaí ábhartha ar fud na tíre chun an Áis Ar líne a chur chun cinn agus dul i ngleic le SMEanna ar an talamh. Tá an Áis Tacaíochta Ar líne ar fáil ag www.supportingsmes.ie.

 

 

Ciste Iasachta d’Fheirmeoirí le Tacú le Sreabhadh Airgid

Tá téarmaí an-solúbtha i gceist leis an gciste seo a chuireann ar chumas feirmeoirí déileáil le luaineacht an mhargaidh, saincheist atá thar a bheith tábhachtach i gcomhthéacs Imeacht na Breataine as an Aontas Eorpach. Beidh rátaí úis na n-iasachtaí sin ag 2.95% in aghaidh na bliana mar gheall ar chúnamh eisceachtúil.

Tá tuilleadh eolais anseo 

 

Scéim Ráthaíochta Creidmheasa

Beidh an Scéim Ráthaíochta Creidmheasa athleasaithe á riar ag an SBCI. Beidh i bhfad níos mó solúbthachta i gceist léi ná scéimeanna roimhe seo agus é mar aidhm aici rochtain ar éagsúlacht na dtáirgí airgeadais do SMEanna a mhéadú.

Tá tuilleadh eolais anseo 

 

Oifigí Fiontair Áitiúla

Sa bhliain 2014, bunaíodh 31 LEOanna le bheith ar an gcéad áit a rachadh siadsan a bhí ag dul i mbun gnó nua agus dóibh siúd ar mian leo an gnó a bhí acu cheana a leathnú. Cuireann siad cúnamh airgeadais díreach ar fáil chomh maith le tacaíochtaí eile cosúil le meantóireacht, comhairle agus atreorú ar aghaidh chuig soláthróirí tacaíochta eile.