Grúpa Oibre bunaithe chun cumascú an USC agus PRSI a scrúdú – Donohoe

I ndiaidh ghealltanas an Aire Airgeadais agus Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, Paschal Donohoe TD i mBuiséad 2018, bunaíodh grúpa oibre idirRannach chun roghanna maidir leis an USC agus PRSI a chónascadh a scrúdú agus tuairisciú air.

Tá an grúpa oibre faoi chathaoirleacht na Roinne Airgeadais agus áirítear air ionadaithe ó Roinn an Taoisigh, ón Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta & Coimirce Sóisialaí, agus ó na Coimisinéirí Ioncaim.

Pléadh agus aontaíodh téarmaí tagartha an ghrúpa oibre ag Cruinniú Comh-Aireachta ar maidin (Dé Máirt).

Cuspóirí an USC: Is éard a bheidh i gceist le PRSI a chónascadh an córas cánach pearsanta a shimpliú, an bunús cánach atá ann a chaomhnú agus bonn láidir a chur faoi sholáthar árachais shóisialaigh sa todhchaí.   Is cúram casta a bheidh i gceist agus glactar leis go nglacfaidh sé roinnt blianta é a chur i bhfeidhm.

Dúirt an tAire Donohoe: “Ba é an dearcadh fadtéarmach a bhí agam riamh ar an USC ná go ndéanfaí é a chomhtháthú leis an gcóras PRSI atá ann cheana. Cuirfidh obair an ghrúpa seo le cuspóir an Rialtais dul chun cinn incriminteach, inbhuanaithe ach forásach a bhaint amach do shaoránaigh na tíre seo – dul chun cinn ar chánachas níos cothroime agus ar deireadh thiar thall ar sheirbhísí níos fearr.

An Grúpa Oibre ar Chónascadh an USC/PRSI – Téarmaí Tagartha

Roghanna do chónascadh an USC/PRSI a scrúdú agus a chur i láthair ar bhealach inar bhféachfar dul i ngleic, inter alia, le:

(i)   an gá atá ann an bonn cánach a chaomhnú agus aird a thabhairt ar an ngá atá le cinnteacht, cothromas, éascaíocht ó thaobh comhlíontachta agus riarachán,
(ii)  dúshláin reatha agus amach anseo atá le sárú ag an gCiste Árachais Shóisialaigh,
(iii)  saincheisteanna is dóigh a thiocfaidh chun cinn le feidhmiú céimnithe na hionstraime nua thar thréimhse roinnt blianta,
(iv) na córais cánach phearsanta agus árachais shóisialaigh a shimpliú, agus
(v)   aon ábhar cuí eile a thiocfaidh chun cinn.

Obair í seo a bheidh faoi chathaoirleacht na Roinne Airgeadais.  Ba chóir go nglacfadh sé struchtúr agus rátaí cánach pearsanta agus árachais shóisialaigh i dtíortha eile agus comhthéacs maicreacnamaíochta agus déimeagrafach na hÉireann san áireamh, agus ba chóir é a bheith tugtha chun críche faoin 30 Meitheamh 2018 ar a dhéanaí.

CRÍOCH

Dé Máirt an 6 Feabhra 2018

 

Teagmháil:

Deborah Sweeney Comhairleoir Preasa an Aire Donohoe – +353 (0) 86 858 6878

Aidan Murphy – Preasoifigeach, An Roinn Airgeadais – +353 (0)85 886 6667  

pressoffice@finance.gov.ie