Ceadaíonn an Coimisiún Eorpach Cúnamh Stáit do Chlár Rannpháirtíochta d’Fhostaithe Ríthábhachtacha

Fáiltíonn an tAire Airgeadais agus Caiteachais Phoiblí & Athchóirithe, Paschal Donohue, T.D., roimh chinneadh an Choimisiúin Eorpaigh inné (19 Nollaig) an Clár Rannpháirtíochta d’Fhostaithe Ríthábhachtacha, de réir rialacha Cúnamh Stáit an AE, a cheadú. (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5363_en.htm).

Tá an scéim KEEP leagtha amach chun cabhrú le SMEanna in Éirinn dul in iomaíocht le fiontair mhóra chun príomhfhostaithe a aimsiú agus a choinneáil. Faoin scéim déileálfar ó thaobh cánach ar bhealach níos buntáistiúla le gnóthachain a dhéantar ar na scair-roghanna cáilitheacha a fhaightear i gcuideachtaí SME. Nuair atá feidhm le KEEP, ní bheidh aon ghnóthachain réadaithe ar scair-roghanna incháilithe a cheadaítear sa tréimhse 1 Eanáir 2018 go 31 Nollaig 2023 faoi réir cáin ioncaim, PRSI ná USC ar dháta an idirbhirt.  Ina áit sin beidh an gnóthachan faoi réir Cáin Ghnóthachan Caipitiúil ar dhiúscairt scaireanna sa todhchaí.

Cuireann SMEanna go mór le geilleagar na hÉireann. Léiríonn na sonraí is déanaí ón CSO ó 2014 gurbh ionann na fiontair seo agus beagnach 69% de na daoine a fostaíodh ag an am.  Tá sé mar aidhm ag KEEP tacú leis an earnáil seo. Léiríonn taighde idirnáisiúnta gur féidir le rannpháirtíocht airgeadais fostaí a bheith éifeachtach chun comhpháirtíocht agus acmhainn iomaíochta sa bhreis a chothú agus chun cabhrú le cuideachtaí foireann a aimsiú agus a choinneáil i margadh fostaíochta iomaíoch idirnáisiúnta. Tacaíonn iomaíochas feabhsaithe le fostaíocht a chruthú agus a chothabháil agus tacaíonn sin arís fás eacnamaíochta a chuidíonn leis an ngeilleagar ina iomláine.

Leanadh de bheith i dteagmháil le hionadaithe tionscail le linn phróiseas forbartha KEEP agus tá fáilte mhór curtha ag an earnáil roimh an scéim ó fógraíodh í i mBuiséad 2018.

Críoch

20 Nollaig, 2017