Airí ag iarraidh freagraí nuálacha agus tapa i dtaobh árachas a bhaineann le tuilte de bharr athrú aeráide

Níos túisce inniu (08-MF-2017) ag Oifig na nOibreacha Poiblí i mBaile Átha Cliath, ar éileamh ón Aire Michael D’Arcy, chas an tAire Moran le Insurance Ireland agus le hionadaithe ó mhór-árchóirí na hÉireann.

Cruinniú gearr, tairbheach a bhí ann inar tugadh ar aird na tuilte áitiúla ach tromchúiseacha a tharla i nDún na nGall an mhí seo caite agus ardaíodh ceisteanna práinneacha eile.  Ábhar mór plé agus gníomh tosaíochta a tháinig chun cinn is ea imscrúdú pras a choimisiúnú faoi tháirgí nuálacha árachais a d’fhéadfadh freagairt do na dúshláin a bhaineann le hathrú aeráide agus cláir maolaithe arna maoiniú ag an Stát – amhail mar a thugann Oifig na nOibreacha Poiblí fúthu.   Déanfaidh an bheirt Airí na torthaí ar an ngíomh seo a athbhreithniú tráth nach déanaí ná sé seachtaine ó anois.

Chuir an bheirt Airí fáilte roimh an ngeallúint a thug an Tionscal dlús a chur leis an bpróiseas margadh árachais tuilte a chur in oiriúint do chláir um fheabhsuithe comhshaoil an Rialtais agus é mar aidhm clúdach ar phraghas réasúnach a chur ar fáil do thithe agus do ghnólachtaí.

Maidir le torthaí an chruinnithe, chuir an tAire D’Arcy fáilte roimh an bhfreagra a tugadh ar imeachtaí i nDún na nGall agus deir gur léiriú sin go bhfuil feabhas ar sheirbhísí freagartha.  Caithfimid leanúint, a deir sé, á fheabhsú seo agus réitigh nuálacha a lorg chun dul in oiriúint do chúrsaí méitéareolaíochta a bhíonn ag athrú.

Dúirt an tAire Moran, “Tá €285 milliún infheistithe ag an Rialtas scéimeanna um chosaint ó mhórthuilte ó 1995 agus tógtar iad de réir an chaighdeáin a éilíonn an tionscal árachais. Tá an infheistíocht seo ag tabhairt cosaint do suas le 8,000 réadmhaoin agus sochar measta €1 billiún ann don tír i dtaobh díobháil a sheachaint. Ba mhaith liom an tionscal a fheiceáil ag déanamh aisíoc níos airde agus níos tapa ar an infheistíocht shuntasach seo trína thuilleadh clúdaigh árachais a chur ar fáil.

Tháinig oifigigh le chéile láithreach i ndiaidh an chruinnithe chun pointí gnímh a chur ar aghaidh i measc an tionscail.

Beidh an obair seo ag teacht leis an dianphlé leanúnach idir páirtithe leasmhara san earnáil phríobháideach agus phoiblí maidir le tuilte a chosc agus athchóiriú ar earnáil an árachais.  Maidir le hathchóiriú an tionscail árachais dúirt an tAire D’Arcy:

“Léiríonn sonraí ón CSO le déanaí go bhfuil laghdú 14% bliain i ndiaidh bliana ar phréimheanna mórtar-árachais agus is comhartha é sin go bhfuil an margadh ag cobhsú agus fáiltímid roimhe sin.   Tabharfaidh sé sin ugach arís torthaí an phlean gnímh rialtais a chur i bhfeidhm is mé i mo chathaoirleach ar an nGrúpa Oibre ar Chostas Árachais.”

CRÍOCH

Teagmháil (MOS D’Arcy): Richard Troy, +353 087-06412625

Teagmháil (MOS D’Arcy): Eugene Deering, 087-1705506