Fáilte curtha ag an Aire Donohue roimh Thuairisceáin láidre Státchiste 2017 a léiríonn go bhfuil an geilleagar ag neartú agus ag feabhsú

  • Barrachas státchiste €1.909 billiún. Feabhas bliain ar bhliain €2.927 billiún.
  • Buneasnamh €1.525 billiún, sin bunfheabhas €1.093 billiún bliain ar bhliain.
  • €50.7 billiún ioncaim ó cháin sonraithe, méadú 6.0% (€2.872 billiún) bliain ar bhliain.
  • Caiteachas vótáilte comhlán ar sheirbhísí poiblí agus ar bhonneagar méadaithe 0.8% vs sonraí agus méadú 4.6% bliain ar bhliain.

Inniu (Dé Céadaoin) dúirt an tAire Airgeadais agus Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe an tUasal Paschal Donohue,T.D. agus é ag tagairt do Thuairisceáin an Státchiste do dheireadh mhí na Nollag 2017: ‘Cuirim fáilte roimh thuairisceáin Státchiste 2017 ina léirítear go bhfuiltear ag cruthú go han-mhaith agus go bhfuil béim á chur ar fheabhsú an gheilleagair. Is ionann sin agus teacht isteach láidir atá ag maoiniú ár gcuid seirbhísí poiblí agus an infheistíocht i mbonneagar tábhachtach’ 

” D’éirigh go maith leis an teacht isteach ó cháin agus €50.7 billiún ar fáil, sin méadú 6 faoin gcéad bliain ar bhliain, méadú atá beagáinín níos fearr ná mar a bhí súil leis. Maidir lenár dtéarnamh tríd is tríd, tá fás faoi na mírchinn chánach uilig go bliantúil agus tá 60% níos mó ag teacht isteach anois ná mar a tháinig ag an tráth is ísle in 2010.  

Maidir le caiteachas,  tá an caiteachas vótáilte comhlán €58.6 billiún méadaithe 4.6 faoin gcéad, rud a léiríonn tiomantas an Rialtais chun seirbhísí a théann i ngleic le riachtanais shóisialta agus gheilleagracha criticiúil a chur ar fáil. Tá caiteachas vótáilte comhlán na Roinne Tithíochta, Pleanála & Rialtais Áitiúil méadaithe 52 faoin gcéad bliain ar bhliain, rud a léiríonn go bhfuil an Rialtas seo diongbháilte an brú atá ar thithíocht a réiteach.         

“Is ardán maith an toradh fioscach seo i dtús na bliana 2018. Bímis aireach, áfach, maidir leis na dúshláin a d’fhéadfadh bheith romhainn, an Breatimeacht ina measc. Leanfaimid le bainistiú cúramach a dhéanamh ar an airgeadas poiblí, lena n-áirítear an bhéim atá ar an bhfiachas a laghdú agus leanúint le beartais atá bunaithe ar iomaíochas”

 

Monatóir Fioscach – Nollaig 2017

CRÍOCH

3 Eanáir 2018

 

Teagmháil:

Aidan Murphy, Preasoifigeach, An Roinn Airgeadais – 085 886 6667

085 886 6667, pressoffice@finance.gov.ie

Ben Sweeney, Preasoifigeach,An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe

085 806 9313 118, pressoffice@per.gov.ie