Athbhreithniú ar an gCáin Mhaoine Áitiúil fógartha ag an Aire Donohoe

Thug an tAire Airgeadais agus Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, Paschal Donohoe TD, eolas dá chomhghleacaithe sa rialtas inniu (Dé Máirt) ar an athbhreithniú ar an gCáin Mhaoine Áitiúil a bheidh a Roinn a bhrú chun cinn le linn na bliana 2018. Áirítear san athbhreithniú próiseas comhchomhairleoireachta le gur féidir le páirtithe leasmhara agus daoine aonair a dtuairimí a chur ar aghaidh maidir le todhchaí an LPT.

Tosófar ar an athbhreithniú i mí Feabhra agus féachfar go háirithe ar an tionchar atá ag dliteanais LPT ar fhorbairtí i bpraghsanna maoine. Áireofar ann scrúdú a dhéanamh ar mholtaí athbhreithniú Thornhill in 2015 ar an gCáin Mhaoine Áitiúil, moltaí nár féachadh roimhe seo orthu. Grúpa tras-rannach a thabharfaidh faoin athbhreithniú faoi chathaoirleacht na Roinne Airgeadais agus beidh ionadaíocht ar an ngrúpa ag na Coimisinéirí Ioncaim, an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil.  Meastar go mbeidh an t-athbhreithniú tugtha chun críche faoi dheireadh mhí Lúnasa agus go gcuirfidh an grúpa roinnt roghanna beartas chun cinn lena mbreithniú. 

Is é cuspóir an athbhreithnithe an tAire a chur ar an eolas maidir le haon ghníomhartha a mholfadh seisean don Rialtas a bhainfeadh leis an toradh foriomlan ón LPT agus mar a chuireann sé leis an teacht isteach iomlán ó cháin. An rún seasmhacht éigin a bhaint amach sa ghearrtéarma agus sa bhfadtéarma do dhaoine a bhfuil sé dlite orthu an LPT a íoc a stiúrfaidh an t-athbhreithniú. 

Maidir leis an athbhreithniú reatha dúirt an tAire Donohoe: “Cé nach mbeadh aon tionchar ag athluachálacha maoine ar dhliteanais LPT go dtí 2020, tá sé tábhachtach go mbeadh an Rialtas soiléir ar sheasamh an Rialtais maidir leis an LPT ionas go mbeidh líonta tí ar an eolas faoi aon phleananna don cháin roimh dháta athluachála mhí na Samhna 2019 agus na dliteanais a rachaidh leis in 2020 agus ina dhiaidh sin.  Seasmhacht sna híocaíochtaí LPT a bhíonn le híoc acu sin atá dlite an cháin a íoc a stiúrfaidh an t-athbhreithniú reatha ar an LPT agus cuirfear treoir shoiléir ar fáil maidir leis na híocaíochtaí a bheidh le híoc ag líonta tí sa bhliain 2020.”

 

CRÍOCH

16 Eanáir 2018

 

Teagmháil:

Deborah Sweeney, Comhairleoir Preasa an Aire Donohoe – 086 858 6878

Aidan Murphy, Preasoifigeach, An Roinn Airgeadais – 085 886 6667

pressoffice@finance.gov.ie

 

Nótaí d’eagarthóirí

I ndiaidh athbhreithniú an Dr Don Thornhill ar an LPT in 2015 mhol an tAire Airgeadais a bhí ann roimhe seo dáta athluachála an LPT a chur ar athló ó 1 Samhain 2016 go dtí an 1 Samhain 2019. Dá bharr sin lean úinéirí tí ag íoc an LPT bunaithe ar an luacháil a thug siad féin an 1 Bealtaine 2013 agus ní bheadh aon arduithe móra i gceist ar an LPT in 2017, 2018 ná 2019 mar thoradh ar luach maoine a bheith ag méadú.   Ó tharla nár tháinig aon athrú ar an reachtaíocht LPT is é an luacháil a dhéanfar an 1 Samhain 2019 an bonn a bheidh ann chun dliteanais LPT a ríomh in 2020 agus ina dhiaidh sin.

Is ionann an dáta luachála agus an dáta nach mór d’úinéirí maoine luach margaidh a gcuid maoine a chinneadh. Is é an luach margaidh seo an bonn a bhíonn ann chun dliteanais LPT úinéirí a ríomh. Leasaíodh alt 13 den Phríomh-Acht LPT le hAlt 7 den Acht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil) 2015 chun an dáta luachála an 1 Bealtaine 2013 a choinneáil go ceann trí bliana eile suas go dtí an bhliain 2019 agus an bhliain sin san áireamh.   Foráiltear in Acht 2015 gurb é an 1 Samhain 2019 in áit an 1 Samhain 2016 an chéad dáta luachála eile. Mar thoradh ar an dáta athluachála a chur ar athló ní bheadh aon arduithe móra i ndán d’úinéirí maidir lena ndliteanais cháin mhaoine in 2017, 2018, 2019 mar thoradh ar luach maoine a bheith ag ardú ó Bhealtaine 2013.