Plean Gnímh IFS2020 le haghaidh 2018 seolta ag an Aire D’Arcy

Seolfaidh an tAire Stáit ar a bhfuil freagracht speisialta i ndáil le Seirbhísí Airgeadais agus Árachas, Michael D’Arcy TD, Plean Gnímh IFS2020 le haghaidh 2018 inniu (Dé Máirt).

Seoladh Straitéis IFS2020 in 2015; is Straitéis cúig bliana í chun earnáil seirbhísí airgeadais idirnáisiúnta (IFS) na hÉireann a fhorbairt.

Tá fís shoiléir sa Straitéis d’Éirinn a aithneofar mar shuíomh domhanda a roghnófar le haghaidh sainseirbhísí airgeadais idirnáisiúnta. Tá sprioc uaillmhianach ag an Straitéis – fostaíocht dhíreach a mhéadú agus 10,000 post nua glan a chruthú san earnáil.

Ó 2015 i leith, cruthaíodh beagnach 7,000 post san earnáil; cruthaíodh thart ar 2,300 díobh siúd in 2017. Agus trí bliana den straitéis cúig bliana curtha dínn, baineadh amach 70% den sprioc fostaíochta sna comhphunanna IFS atá idir IDA Éireann agus Fiontraíocht Éireann.

Ag tagairt do Phlean Gnímh 2018, dúirt an tAire D’Arcy:

“Sainaithnítear sé réimse tosaíochta i bPlean Gnímh na bliana seo le haghaidh 2018 a chinnteoidh go bhfuil Éire fós ina suíomh a mbíonn an-tóir uirthi le haghaidh seirbhísí airgeadais idirnáisiúnta.

Táim sásta go mbeidh béim faoi leith sna sé réimse tosaíochta in 2018 ar earnáil na seirbhísí airgeadais a fhorbairt ar fud na réigiún, agus ar bhreathnú chun cinn dár dtodhchaí in airgeadas inbhuanaithe.

Mar gheall ar chomh spleodrach agus athraitheach atá IFS2020 táimid in ann freagairt do dheiseanna agus do dhúshláin atá ag teacht chun cinn agus a bheidh ann amach anseo, as seo go ceann dhá mhí dhéag agus níos faide anonn.”

Seolfaidh an tAire D’Arcy Plean Gnímh IFS2020 le haghaidh 2018 de chuid an Rialtais ag fáiltiú i dTeach Uíbh Eachach anocht. Tá sé seo ar cheann de na hócáidí atá ar bun thart ar Fhóram Airgeadais na hEorpa i gCaisleán Bhaile Átha Cliath, imeacht bliantúil atá ar siúl den tríú bliain.

CRÍOCH

30 Eanáir 2018

 

Teagmháil:

Aidan Murphy – Preas-Oifigeach, an Roinn Airgeadais – +353 (0) 85 886 6667

pressoffice@finance.gov.ie