Páipéar ina leagtar amach dearcadh agus meon i ndáil le hAontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta níos tréine a chruthú á fhoilsiú ag Éirinn agus ag tíortha eile

Inniu (an 6 Márta 2018) d’fhoilsigh na hAirí Airgeadais in Éirinn, sa Danmhairg, san Eastóin, san Fhionlainn, sa Laitvia, sa Liotuáin, san Ísiltír agus sa tSualainn – páipéar ina leagtar amach an dearcadh agus an meon atá acu i ndáil le hAontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta (EMU) níos tréine a chruthú. Tugtar san áireamh leis sin gur i bhformáid uilechuimsitheachta a tharlódh plé as seo amach leis an uile Bhallstát den seacht stát is fiche; a thábhachtaí atá beartaíocht ar an leibhéal náisiúnta agus le béim ar thionscnaimh a bhfuil tacaíocht an phobail leo; tiomantas maidir leis an aontas baincéireachta a thabhairt chun críche; treisiú leis an Sásra Cobhsaíochta Eorpach; agus buiséad de chuid an AE lenar féidir forás inbhuanaithe a chothú.

Ag cruinnithe den Ghrúpa Euro agus de Chomhairle na nGnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais le roinnt míonna anuas, d’aontaigh na hAirí Airgeadais tús áite a thabhairt do na ceisteanna is mó a bhfuiltear ag teacht ar aon intinn ina leith agus go bhfuil an tAontas Baincéireachta a thabhairt i gcrích agus forbairt bhreise a dhéanamh ar an Sásra Cobhsaíochta Eorpach (ciste an AE maidir le bainistíocht ar chásanna práinneacha) ar na bearta is tábhachtaí ar an gcéad dul síos.

Beidh cruinniú ag na hAirí Airgeadais an tseachtain seo chugainn agus, ina dhiaidh sin, beidh cruinniú ag ceannairí an 19 Ballstát de chuid an AE a bhfuil aon airgeadra amháin acu chun an dul chun cinn a mheas ag deireadh na míosa.  I mí Mheitheamh 2018, féachfaidh ceannairí an AE leis na cinntí tosaigh a dhéanamh maidir leis an Aontas EMU a thabhairt chun críche a bheidh ina threoir maidir leis an am atá romhainn.

Dúirt an tAire Ó Donnchú: ‘Beart tábhachtach atá i bhfoilsiú an tionscnaimh seo ina leagtar amach dearcadh agus meon atá i gcoitinne ag tíortha éagsúla agus arb é atá de chuspóir leis go gcuideofaí le hAontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta níos treise a chruthú.  Le hAontas EMU níos dlúth, tiocfaidh cúinsí trínar féidir trádáil a dhéanamh idir córais eacnamaíochta oscailte ar mhaithe leis na saoránaigh ar fad. Baineann cur chuige aontaithe maidir le hAontas den sórt sin a chothú leis an dearcadh agus leis an meon sin.”

Buneolas

Tosaíodh ar chainteanna tábhachtacha i mí na Nollag 2017 idir ceannairí thíortha de chuid na hEorpa, an Taoiseach Leo Varadkar ina measc, maidir lena bhfuil i ndán don Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta.

 

Bhí stiúir faoin bplé de réir nóta dar teideal “Leaders Agenda” maidir leis an Aontas EMU ó Uachtarán na Comhairle Eorpaí Donald Tusk, ina leagtar amach smaointe éagsúla a bhfuil aontú ginearálta ina leith, mar shampla cúlstop i gcoitinn maidir leis an gCiste don Réiteach Aonair; agus forbairt bhreise ar Threochlár Chomhairle na nGnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais i mí Mheitheamh 2016 maidir leis an Aontas Baincéireachta a thabhairt i gcrích, an Scéim Eorpach maidir le Ráthaíocht Taiscí a thabhairt isteach de réir a chéile san áireamh.

Tar éis an chruinnithe sin, thug na ceannairí de shainordú do Ghrúpa an Euro / Chomhairle na nGnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais an obair ar na réimsí sin a thabhairt chun cinn, le béim ar an gcuid is mó a rabhthas ag teacht ar aon intinn ina leith, agus tuairisc a thabhairt ar an dul chun cinn don Chomhairle Eorpach i mí Meithimh seo chugainn.

Sé luach thábhachtacha

  1. Is i bhformáid uilechuimsitheach ba cheart plé a dhéanamh ar a bhfuil i ndán don Aontas EMU ó tá tábhacht leis an Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta do na ballstáit ar fad;
  2. Ní mór, ar an gcéad dul síos, bearta deimhneacha ar an leibhéal náisiúnta agus comhlíonadh iomlán na gcomhrialacha, ar a dtugtar freisin an Comhaontú Cobhsaíochta agus Foráis, ionas gur féidir treisiú leis an Aontas EMU;
  3. Ní mór béim a leagan ar thionscnaimh a bhfuil tacaíocht an phobail leo sna Ballstáit; ba chóir go mbeadh béim ar bhreisluach le treisiú breise leis an Aontas EMU, seachas ar aistriú forleathan inniúlachta go leibhéal na hEorpa;
  4. Tá na hocht gcinn de thíortha tugtha don phróiseas maidir leis an Aontas Baincéireachta a thabhairt i gcrích.
  5. Ba chóir treisiú leis an Sásra Cobhsaíochta Eorpach (ESM) agus, b’fhéidir, a thabhairt chun cinn mar Chiste Airgeadaíochta Eorpach (EMF). Ba chóir gur faoi na Ballstáit a d’fhanfadh déanamh na gcinntí. 
  6. Is féidir leas a bheith as an gCreat Airgeadais Ilbhliantúil ón mbliain 2020 amach maidir le forás inmharthana a chothú agus is féidir a thabhairt níos fearr leis an gcur i bhfeidhm maidir le hathchóiriú struchtúrach an tráth céanna a mbíonn meas agus aird ar athchóiriú den sórt sin a bheith de fhreagracht agus de chúram ar na Ballstáit.

 

CRÍOCH

6 Márta 2018

 

Eolas:

Deborah Sweeney, Preaschomhairleoir ag an Aire Donoghue +353 86 858 6878

Aidan Murphy, Preas-Oifigeach, An Roinn Airgeadais, +353 85 886 6667

pressoffice@finance.gov.ie