An tAire Pascal Ó Donnchú TD

Picture of Minister Paschal Donohoe

Is é Pascal TD Fhine Gael do Bhaile Átha Cliath Láir agus, i Meitheamh 2017, ceapadh mar Aire Airgeadais agus Caiteachais Phoiblí & Athchóirithe é.

Sular ceapadh mar Aire Airgeadais agus Caiteachais Phoiblí & Athchóirithe é, d’fhóin sé mar Aire Caiteachais Phoiblí & Athchóirithe ó Bhealtaine 2016 go dtí Meitheamh 2017 agus mar Aire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt ó Iúil 2014 go dtí Bealtaine 2016. Ina theannta sin, shealbhaigh Pascal post mar Aire Gnóthaí Eorpacha i Roinn an Taoisigh agus sa Roinn Gnóthaí Eachtracha ó Iúil 2013 go dtí Iúil 2014.

Toghadh mar TD é i bhFeabhra 2011 tráth a bhfuair sé an líon is mó vótaí i mBaile Átha Cliath Láir. Sular toghadh don Dáil é, bhí sé ina chomhalta de Sheanad Éireann ó 2007 go dtí 2011. D’fhóin sé mar chomhalta de Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ó 2004 go dtí 2007.

Roimhe seo, ba é Pascal Cathaoirleach Fhochoiste an Oireachtais um Thodhchaí na hÉireann san Aontas Eorpach agus, chomh maith leis sin, bhí sé ina chomhalta den Choiste um Chuntais Phoiblí. D’fhóin sé freisin mar Leas-Chathaoirleach an Choiste um Chuntais Phoiblí agus, le linn dó a bheith ina Sheanadóir, d’fhóin sé mar chomhalta den Chomhchoiste Oireachtais um Iompar.

Le linn dó a bheith ina chomhalta de Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, d’fhóin Pascal mar Chathaoirleach ar an gCoiste Beartais Straitéisigh ar Chúrsaí Comhshaoil agus Innealtóireachta, mar chomhalta den Ghrúpa Beartais Chorparáidigh agus, freisin, mar Chathaoirleach ar Choiste an Lárcheantair.

Is céimí de chuid Ollscoil Bhaile Átha Cliath, Coláiste na Tríonóide, é Pascal agus tá céim aige i bPolaitíocht agus Eacnamaíocht agus d’fhreastail sé ar Scoil Naomh Déaglán na mBráithre Críostaí i gCabrach.