Tuarascálacha Bliantúla

Sa Tuarascáil Bhliantúil, leagtar amach na príomhghnóthachtálacha atá bainte amach agus na príomhfhorbairtí atá déanta sa bhliain lena mbaineann chun cuspóirí na Roinne Airgeadais a chur ar aghaidh. Déantar feidhmíocht na Roinne a thomhas ar bhonn bliantúil in aghaidh na bpríomh-aschur agus na dtáscairí feidhmíochta atá leagtha amach sa Ráiteas Straitéise.

Tuarascáil 2016