Straitéis

Ár Misean

Is é misean na Roinne airgeadas an Rialtais a bhainistiú agus ról lárnach a imirt i spriocanna geilleagracha agus sóisialta an Rialtais a chomhlíonadh, ag féachaint don Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta. Ar an mbealach sin, beidh ról ceannaireachta againn i gcaighdeáin mhaireachtála shaoránaigh na hÉireann a fheabhsú

Ár Luachanna

Chun ár Misean a chomhlíonadh go rathúil, chun caighdeán ard comhairle a chur ar fáil dár nAirí agus don Rialtas agus chun ár gcuspóirí a bhaint amach, tá sé tábhachtach go bhfuil sraith luachanna comhroinnte againn. Brúnn na luachanna comhroinnte sin iompar chun cinn agus sainíonn siad cultúr a thacaíonn lenár gcuid iarrachtaí cuspóirí a chomhlíonadh ar bhealach atá gairmiúil, éifeachtúil, cothrom agus cothromaithe.

Is éard atá sna luachanna um ionracas, oibiachtúlacht, neamhchlaontacht, oscailteacht, freagracht agus meas ná an cód a gcloíonn an Roinn leis agus tá siad ar chomhréim leis na caighdeáin sin, faoi mar atá léirithe i gCód Caighdeán agus Iompraíochta na Státseirbhíse, sa Chód Eitice agus i bPlean Athnuachana na Státseirbhíse a bhfuil Státseirbhísigh freagrach as a gcomhlíonadh. Ní mór do bhaill foirne éirí eolach ar gach ceann de na cóid agus de na rialacha agus ar an reachtaíocht ar fad lena rialaítear an Státseirbhís.

Ár Spriocanna

Agus muid ag tabhairt faoinár misean, beidh an Roinn ag oibriú sa tréimhse ó 2017 go dtí 2020 ar son na Spriocanna Straitéiseacha seo a leanas a bhaint amach:

  1. Timpeallacht inbhuanaithe mhaicreacnamaíoch agus airgeadas fónta poiblí.
  2. Geilleagar cothromaithe cothromasach atá cumasaithe ag earnáil airgeadais atá athstruchtúraithe, fuinniúil, daingean agus dea-rialáilte.

Is féidir Ráiteas Straitéise 2017 – 2020, ina iomláine, a léamh trí chliceáil ar an nasc thíos.

Ráiteas Straitéise 2017 – 2020