Nochtadh Cosanta

Nochtadh Cosanta

Tá beartas agus nósanna imeachta curtha i bhfeidhm ag an Roinn Airgeadais maidir le Nochtadh Cosanta a dhéanamh sa Roinn. Forbraíodh iad ar aon dul leis an Acht um Nochtadh Cosanta 2014 agus chomhaontaigh Bord Feidhmiúcháin na Roinne iad.  Leagtar amach iontu sin an próiseas trína bhféadfaidh ‘oibrí’ de chuid na Roinne nochtadh cosanta a dhéanamh, na nithe a tharlóidh nuair a dhéantar nochtadh agus na nithe a dhéanfaidh an Roinn chun an té a dhéanann an nochtadh a chosaint.

Tacaíonn an próiseas le tiomantas láidir na Roinne dá chinntiú gur le cultúr agus timpeallacht oibre na Roinne a thugtar spreagadh, cabhair agus tacaíocht d’aon bhall foirne de chuid na Roinne agus é/í ‘ag labhairt amach’ faoi shaincheist ar bith a d’fhéadfadh drochthionchar a imirt ar chumas na Roinne gach ceann dá róil agus freagrachtaí a chomhlíonadh ar bhealach cuí iomlán agus de réir an ardchaighdeáin feidhmíochta a theastaíonn.

Ceanglaítear le halt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta 2014 go bhfoilsítear tuarascáil bhliantúil maidir leis an nochtadh cosanta a fhaigheann an Roinn.

Tá an staid léirithe sa tábla thíos:

Bliain Nochtadh Cosanta a Fuarthas
2014 Nialas
2015 Nialas
2016 Nialas