An Scéim Foilsitheoireachta Saorála Faisnéise

Scéim Foilsitheoireachta Saorála Faisnéise na Roinne Airgeadais faoi alt 8(6) den Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014

Aibreán 2016

Réamhrá

Ceanglaítear le halt 8 den Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014, go ndéanfaidh gach comhlacht saorála faisnéise scéim foilsitheoireachta a ullmhú agus a fhoilsiú.

Is é cuspóir an phróisis sin ná faisnéis faoi oibríochtaí na Roinne agus an Aire Airgeadais a chur ar fáil mar ghnás ar bhealach oscailte inrochtana. Fágann sé sin gur féidir faisnéis a fhoilsiú lasmuigh den phróiseas saorála faisnéise i gcás nach bhfuil soláthar na faisnéise toirmiscthe le dlí.

Beidh an Roinn réamhghníomhach ina leith seo agus foilseoidh sí ábhar go rialta faoin scéim. Glacfaidh an Roinn le moltaí ar na cineálacha ábhair a d’fhéadfaí a fhoilsiú go rialta faoin scéim seo, i dteannta an ábhair atá foilsithe cheana féin ar shuíomh Gréasáin na Roinne.  Is féidir moltaí ina leith sin a sheoladh chuig foi@finance.gov.ie

Tá scéim alt 8 ón Roinn leagtha amach sa doiciméad seo. Tá sí ag teacht le formáid na scéime foilsitheoireachta eiseamláirí arna ceadú ag an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

Tá na codanna den doiciméad nasctha le leathanaigh aonair ar shuíomh Gréasáin na Roinne, agus ní le doiciméid shonracha. Is féidir ábhar a bhaineann leis an gcuid atá i gceist a fháil ar gach leathanach Gréasáin.