Creat Rialachais

Tríd is tríd, baineann an dea-rialachas le tosaíochtaí a chomhlíonadh, le cuspóirí a bhaint amach, le hionracas a thaispeáint agus le gníomhú chun leas an phobail. Is é atá i gceist leis an rialachas ná struchtúir agus próisis chuí a fhorbairt agus a chur chun feidhme le haghaidh an eagraíocht a stiúradh agus a bhainistiú ionas go mbeidh geallsealbhóirí deimhin de go mbíonn an eagraíocht ag oibriú ar bhealach éifeachtach éifeachtúil.

I gcás ranna státseirbhíse, díríonn an rialachas ar na hoibleagáidí dlíthiúla, rialála, beartais agus seirbhíse agus ar an gcaidreamh atá ann idir an tAire, an tAire Stáit, an tArd-Rúnaí, an Bord Feidhmiúcháin, an lucht ardbhainistíochta, na Coistí, an fhoireann ar fad agus na geallsealbhóirí maidir le treo agus le feidhmíocht na heagraíochta a chinneadh. Is minic a shainaithnítear an reachtaíocht mar cheann de na príomhthosca taobh thiar de na socruithe rialachais atá i bhfeidhm i ranna rialtais. Mar sin féin, tá raon leathan treoirlínte dea-chleachtais agus treorach údarásaí ann freisin ina leagtar amach cuid mhór de na hoibleagáidí rialachais atá ar eagraíochtaí státseirbhíse agus ar eagraíochtaí seirbhíse poiblí.

Nuair a bhíonn rialachas éifeachtach ann, spreagtar úsáid éifeachtúil acmhainní, neartaítear cuntasacht as maoirseacht na n-acmhainní sin, feabhsaítear bainistiú agus soláthar seirbhíse agus, ar an mbealach sin, cabhraítear le feabhas a chur ar shaol daoine. Dá bhrí sin, ní leis an lucht bainistíochta amháin a bhaineann an rialachas. Tá an dea-rialachas ina ghné dhílis de gach beartas agus cleachtas straitéiseach agus oibriúcháin atá i bhfeidhm ag an Roinn. Is nithe iad sin ina gcuimsítear na cuspóirí, na pleananna, an caidreamh, na cuntasachtaí, na hacmhainní, na próisis agus na gníomhaíochtaí atá ann le haghaidh socruithe rialachais a chur chun feidhme agus a fheabhsú go leanúnach ar fud na heagraíochta.

Tá ról tábhachtach le himirt againn go léir maidir le gabháil orainn féin dea-rialachas a bhaint amach sa Roinn trí cheanglais an chreata seo a chomhlíonadh agus trí chloí le Cód Caighdeán agus Iompraíochta na Státseirbhíse le linn dúinn ár ndualgais a chur i gcrích.

Chuir an Roinn Creat Rialachais le chéile ar aon dul leis an gCaighdeán Rialachais Chorparáidigh don Státseirbhís, rud a cheadaigh an Rialtas le déanaí agus atá ar cheann de na príomhghníomhartha faoi Phlean Athnuachana na Státseirbhíse.

Is é an cuspóir atá le Creat Rialachais na Roinne ná achoimre chuimsitheach shoiléir a dhéanamh ar na príomhghnéithe den rialachas corparáideach laistigh den Roinn Airgeadais. Baineann ríthábhacht leis an rialachas corparáideach maidir leis an Roinn a chumasú na hoibleagáidí reachtúla agus beartais atá uirthi a chur i gcrích go héifeachtach.  Chomh maith leis sin, cinntíonn sé go mbíonn struchtúir, beartais agus próisis i bhfeidhm chun na hoibleagáidí sin a chomhlíonadh agus cumasaíonn sé dúinn measúnú oibiachtúil a dhéanamh ar fheidhmíocht an lucht bainistíochta agus ar an bhfeidhmíocht chorparáideach. Dírítear sa Chreat Rialachais ar na príomhréimsí rialachais agus soláthraítear ann naisc chuig foinsí treorach níos mionsonraithe. Tugtar in aguisíní an Chreata freisin doiciméid thábhachtacha rialachais ina bpléitear le dearbhú, le comhlíonadh, le pleanáil agus le socruithe maoirseachta. Samhlaítear go bhforbrófar an Creat Rialachais tuilleadh le himeacht ama de réir mar a athraíonn clár oibre rialachais agus riachtanais na Roinne agus a geallsealbhóirí.

An Creat Rialachais Bealtaine 2017

Aguisín D Creat Comhtháithe Pleanála Gnó

Aguisín E Creat Sannachán arna Síniú i mí na Bealtaine 2017

Aguisín F Cairt an Choiste Iniúchóireachta 2007

Aguisín G Soláthar Seirbhísí Iniúchóireachta Inmheánai Comhaontú Seirbhíse