Gairmeacha

Is é misean na Roinne Airgeadais ná airgeadas an Rialtais a bhainistiú agus ról lárnach a imirt i spriocanna geilleagracha agus sóisialta an Rialtais a chomhlíonadh, ag féachaint do Chlár an Rialtais.

Earcaíocht

Is trí chomórtas oscailte arna sheoladh ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí a earcaítear daoine chuig an Roinn Airgeadais de ghnáth. Is ionann an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí agus an soláthraí láraithe seirbhísí earcaíochta, measúnaithe agus roghnúcháin don státseirbhís. Is í an príomhbhealach iontrála d’iarrthóirí ar spéis leo dul isteach sa tseirbhís phoiblí.

Tá an fhaisnéis ar fad faoi aon róil atá ar oscailt faoi láthair, mar aon le faisnéis faoin tSeirbhís, ar fáil ag www.publicjobs.ie

Na tairbhí a ghabhann le hobair linn:

Is fostóir comhdheiseanna sinn agus bíonn ár dtairbhí dírithe ar riachtanais ár n-oibrithe éagsúla a chomhlíonadh.

Is údar bróid dúinn go dtairgimid na nithe seo a leanas:

  • Sárdheiseanna chun rannchuidiú go díreach le téarnamh gheilleagar na hÉireann
  • Róil dhúshlánacha éilitheacha ar leibhéal an duine aonair agus ar leibhéal foirne araon
  • An deis chun difríocht dhearfach a dhéanamh
  • Aiseolas feidhmíochta lena dtugtar tacaíocht duit agus lena gcabhraítear leat do láidreachtaí a fhorbairt agus scileanna nua a fhoghlaim
  • Cothromaíocht oibre is saoil
  • Uaireanta solúbtha oibre
  • Deiseanna Foghlama agus Forbartha