Foilsíonn an tAire Airgeadais, an tUasal Brian Ó Comhain, TD, an Bille um Margaí in Ionstramaí Airgeadais agus Forálacha Ilghnéitheacha 2007

20.04.07

D’fhógair an tAire Airgeadais, an tUasal Brian Ó Comhain, TD, inniu gur cheadaigh an Rialtas foilsiú an Bhille um Margaí in Ionstramaí Airgeadais agus Forálacha Ilghnéitheacha 2007.

Aistríodh Treoir an AE um Margaí in Ionstramaí Airgeadais (MiFID) isteach i ndlí na hÉireann le deireanaí. Déanann an MiFID an creatoibre reachtaíochta do ghnólachtaí infheistíochta ar fud na hEorpa a chomhchuibhiú agus a thabhairt cothrom le dáta, rud a chuireann níos mó iomaíochta trasteorann agus iomaíochas earnála airgeadais na hÉorpa chun cinn tríd is tríd.

Foráiltear sa Bhille atá á fhoilsiú inniu do roinnt beart comhlántach chun pionóis shúntasacha a shonrú tar éis ciontaithe ar díotáil as ceanglais rialaitheacha faoi MiFID a shárú.

Tá an Bille á úsáid freisin chun réimse leasuithe atá teicniúil don chuid is mó a dhéanamh ar Achtanna éagsúla lena n-áirítear iad sin a bhaineann le Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta, leis an Rialtóir Airgeadais, leis an Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais, le pinsin Aireachta agus le comhair chreidmheasa.

- Críoch -

Aoine 20 Aibreán 2007
Nótaí d’Eagarthóirí

1. Treoir ón AE um Margaí in Ionstramaí Airgeadais (MiFID)

Is é an aidhm atá ag an MiFID margadh uile-Eorpach a chruthú i dtáirgí infheistíochta trí rialacha comhchuibhithe agus cosaint d'infheisteoirí ar fud na hEorpa, a chur in ionad na rialacha náisiúnta éagsúla ionas go bhféadfaidh gnólachtaí infheistíochta táirgí agus seirbhísí infheistíochta a dhíol lasmuigh dá margaí baile ar bhonn ceadúnais aonair ó rialtóirí a dtíortha féin. Tugann sé isteach cosaint do thomhaltóirí agus socruithe tuairiscithe níos cuimsithí freisin. Beidh reachtaíocht phríomhúil ag teastáil mar gheall ar scála na bpionós atá beartaithe (fíneáil suas go €10 milliún agus/nó 10 mbliana i bpriosún).

2. Rialacháin Athárachais

Cinnteoidh an Bille go bhféadfar smachtbhannaí iomchuí a sholáthar do chiontú ar díotáil as cionta sonraithe sna Rialacháin Athárachais a tugadh isteach i mí Iúil seo caite mar chuid de thrasuí Threoir an AE maidir le hAthárachas.

3. An tAcht um Líonrúchán Conarthaí Airgeadais 1995

Cinntíonn an tAcht um Líonrúchán Conarthaí Airgeadais go mbíonn comhaontuithe idir dhá pháirtí lena gcomhdhliteanais a fhritháireamh le teacht ar aon ghlanmhéid amháin dlite ag pháirtí amháin don pháirtí eile, infheidhmithe. Laghdaíonn sé sin nochtadh an dá pháirtí do riosca. Os rud é go n-athraíonn seirbhísí airgeadais go tapa, leathnaíonn an Bille seo réimse na gconarthaí airgeadais a thagann faoi réir an Achta mar fhreagra ar fhorbairtí sa mhargadh.

4. Airgead cliaint

Leasaíonn an Bille Alt 52 den Acht um Idirghabhálaithe Infheistíochta 1995 chun teorainneacha áirithe a dheimhniú maidir le rochtain ghlacadóra/leachtaitheora ar airgead cliaint tar éis do ghnólacht infheistíochta údaraithe a bheith foirceannta mar a mholtar i dtuarascáil Ghrúpa Athbhreithnithe Morrogh.

5. Icarom Plc

Forálann an Bille seo d'úinéireacht Stáit Icarom plc (faoi riaradh) –Corparáid Árachais na hÉireann roimhe seo a shimpliú – trí dhíchur na cuideachta sealbhaíochta Sealúchas Árachais Teoranta (SAT), ón struchtúr úinéireachta reatha a údarú.

6. An Rialtóir Airgeadais

Ceadaíonn na leasuithe sa Bhille a bhaineann leis an Rialtóir Airgeadais an spriocdháta a shíneadh chun a bhuiséad bliantúil a chur isteach agus ceadaíonn siad an líon scor éigeantach ón Údarás Rialála a laghdú chun scoir dheonacha a chur san áireamh. Ligeann sé don Rialtóir Airgeadais, faoi réir aon srianta rúndachta de chuid an AE, faisnéis faoi rún a nochtadh don Ghníomhaireacht Náisiúnta do Thomhaltóirí le feidhmeanna na Gníomhaireachta a fheidhmiú. Chomh maith leis sin tugann an Bille cead don Rialtóir Airgeadais táillí a ghearradh (le cead ón Aire Airgeadais) i ndáil le feidhmeanna éagsúla faoi dhlíthe na hÉireann a bhaineann le seirbhísí infheistíochta.

7. An tOmbudsman um Sheirbhísí Airgeadais

I ndáil leis an Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais tugann an Bille faoiseamh don Ombudsman ón gceanglas mionsonraí áirithe a sholáthar don Rialtóir Airgeadais sa chás go gcinneann sé gan fiosrú a dhéanamh nó éirí as fiosrú agus forálann nach mbeidh comhaltaí Chomhairle an Ombudsman faoi dhliteanas costas a eascraíonn as a ndualgais reachtúla a chomhlíonadh de mheon macánta.

8. Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (NTMA)

Tá an reachtaíocht a rialaíonn an Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (NTMA) á leasú faoin mBille chun ligeandon Ghníomhaireacht seirbhísí airgeadra coigríche a sholáthar do Ranna Rialtais agus do chomhlachtaí stáit neamhthráchtála agus freisin chun ligean do chomhlachtaí stát-tionscanta neamhthráchtála leas a bhaint as Seirbhís Cisteáin Lárnach na Gníomhaireachta gan iad a bheith ainmnithe go foirmeálta. Cuireann leasuithe eile le cumas na Gníomhaireachta gabháil d'idirbhearta babhtála trína Seirbhís Cisteáin Lárnach.

9. Reachtaíocht maidir le Pinsin Aireachta

Leasaíonn an Bille reachtaíocht a rialaíonn pinsin Aireachta chun an rogha a thabhairt don Aire Airgeadais íocaíocht phinsin a shiardhátú i gcás iarratais a dhéanfaí lasmuigh den teorainn ama sé mhí d’iarratais den sort sin. Chomh maith leis sin tugann sé na riachtanais cháilitheacha do phinsin Aireachta do na daoine sin le seirbhís mar Aire agus le seirbhís eile mar Aire Stáit roimh 1993 i gcomhréir le forálacha na scéime pinsean reatha.

10. Comhair Chreidmheasa

Leasaíonn an Bille Alt 35(2) den Acht um Chomhar Creidmheasa chun léiriú a cheadú ar na teorainneacha iasachta a fhágann iasachtaí as an áireamh ina dtiteann an tréimhse atá fágtha ar an iasacht faoi bhun na dtréimhsí a shonraítear sa reachtaíocht a cheadú. Tagann an leasú seo le moladh a rinneadh i dTuarascáil an Ghrúpa Athbhreithnithe maidir leis na teorainneacha iasachta níos fadtréimhsí faoi Alt 35 den Acht um Chomhar Creidmheasa, 1997.