Soláthar

  1. Beartais soláthair

Cloíonn an Roinn leis na treoirlínte agus an reachtaíocht náisiúnta maidir le soláthar poiblí agus leo sin ón Aontas Eorpach. Tá nósanna imeachta inmheánacha i bhfeidhm aici i leith soláthar poiblí agus, faoina Clár Foghlama agus Forbartha, cuireann sí oiliúint ar fáil don fhoireann san ábhar.

  1. Foráiltear le nósanna imeachta inmheánacha na Roinne go ndéanfar conarthaí ar mó a luach ná €25,000 a fhógairt ar an suíomh Gréasáin www.etenders.ie.
  2. Déantar costais chomhairleachta, táillí dlíthiúla, táillí gairmiúla agus táillí comhairleacha a fhoilsiú ar shuíomh Gréasáin na Roinne