Feidhmeanna agus Seirbhísí a Sholáthraítear nó a Sholáthrófar don Phobal

Soláthraíonn an Roinn seirbhísí don Aire Airgeadais, don Rialtas agus don Oireachtas. Oibríonn sí leis na gníomhaireachtaí a thagann faoina coimirce agus le hinstitiúidí an Aontais Eorpaigh agus le hinstitiúidí idirnáisiúnta mar chuid dá sainchúram.  Ní sholáthraíonn sí aon seirbhísí don phobal i ndáil le hoibriú scéimeanna ná mar chuid d’aon cheanglas reachtach atá uirthi ach amháin i gcás na mionbhainte atá aici leis an Deontas Breosla do Thiománaithe agus do Phaisinéirí faoi Mhíchumas.

An Deontas Breosla do Thiománaithe agus do Phaisinéirí faoi Mhíchumas

Foráiltear leis an Scéim Faoisimh Chánach do Thiománaithe agus do Phaisinéirí faoi Mhíchumas, ar a dtugtar Scéim na dTiománaithe agus na bPaisinéirí faoi Mhíchumas (Lamháltais Chánach) freisin, go n-aisíocfar an Cháin Chláraithe Feithiclí agus an Cháin Bhreisluacha ar fheithicil cháilitheach i gcás go bhfuil sí á ceannach ag tiománaí nó ag paisinéir faoi dhian-mhíchumas buan nó ag eagraíocht charthanúil atá ag gabháil go príomha do chúram agus d’iompar daoine faoi dhian-mhíchumas buan.

Foráiltear leis an Scéim freisin do dhíolúine ó Mhótarcháin ar fheithiclí cáilitheacha agus do Dheontas Breosla a íoctar i leith breosla a úsáidtear chun daoine faoi dhian-mhíchumas buan a iompar i bhfeithicil cháilitheach.

Is iad na Coimisinéirí Ioncaim a riarann na gnéithe den Scéim a bhaineann le Cáin Chláraithe Feithiclí, le Cáin Bhreisluacha agus le Mótarcháin. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin Scéim ar fad tríd an Treoir maidir le VRT7 a íoslódáil ó shuíomh Gréasáin na gCoimisinéirí Ioncaim anseo.

Tugadh an Deontas Breosla isteach mar chuid den Scéim an 1 Eanáir 2015. Ghlac an Deontas sin áit na haisíocaíochta a rinneadh roimhe sin i leith costais mháil a tabhaíodh ar bhreosla. Thug Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh breith nach raibh an aisíocaíocht sin ag luí leis an Treoir maidir le Cánachas Fuinnimh ón Aontas Eorpach. Chinn an tAire Airgeadais an Deontas Breosla ón Roinn a chur in áit na haisíocaíochta máil ansin chun a chinntiú nach mbeadh aon bhall den Scéim thíos leis an mbreith.

Is iad na Coimisinéirí Ioncaim a phróiseálann na hiarratais ar an Deontas Breosla thar ceann an Aire Airgeadais. Is féidir iarratas a dhéanamh tríd an tseirbhís ‘moChúrsaí’ ar shuíomh Gréasáin na gCoimisinéirí nó trí fhoirm pháipéir (Foirm FG1) a sheoladh chuig na Coimisinéirí. Nuair a bheidh na hiarratais próiseáilte, is í an Roinn Airgeadais a íocfaidh an Deontas le tairbhithe.

Ba cheart aon cheisteanna maidir leis an Scéim a sheoladh chuig Lároifig Aisíocaíochtaí na gCoimisinéirí Ioncaim ag 1890 60 6061.

An Chairt Custaiméirí, an Plean Gníomhaíochta um Sheirbhís do Chustaiméirí agus an Nós Imeachta maidir le Gearáin

Leagtar amach sa Phlean Gníomhaíochta do Chustaiméirí don tréimhse 2015-2017 ón Roinn Airgeadais an tiomantas atá aici do na Prionsabail um Sheirbhís Ardchaighdeáin do Chustaiméirí a leanúint agus an rún daingean atá aici leanúint le seirbhís den chaighdeán is airde a chur ar fáil dá custaiméirí uile. Tá ár gCairt Custaiméirí agus ár Nós Imeachta maidir le Gearáin ó Chustaiméirí leagtha amach sa Phlean freisin.