An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015 – Oifigigh Phoiblí Ainmnithe

Is leagtha amach thíos atá “Oifigigh Phoiblí Ainmnithe” na Roinne Airgeadais de réir alt 6(4) den Acht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015.  Tá ainm, grád agus sonraí achoimre faoi ról agus freagrachtaí gach duine dár “nOifigigh Phoiblí Ainmnithe” tugtha thíos.

Paschal Donohoe TD, an tAire Airgeadais

 

Derek Moran,

an Roinn Airgeadais, Ard-Rúnaí

Tá freagracht ar Derek i ndáil le cúrsaí beartais a bhaineann leis an réimse eacnamaíochta, leis an réimse buiséadachta agus fioscach, agus leis an réimse seirbhísí baincéireachta agus airgeadais agus i ndáil le formhaoirseacht ar infheistíochtaí na hÉireann sna bainc lena mbaineann agus ar thacaíocht na hÉireann do na bainc sin.

 

John McCarthy, an Roinn Airgeadais, Ard-Rúnaí Cúnta

Is Ard-Rúnaí Cúnta é John McCarthy agus ina Phríomh-Eacnamaí dó, is é atá freagrach as an Rannán um Beartas Eacnamaíochta. Bhí sé ina eacnamaí sinsearach roimhe seo sa Roinn agus i gceannas ar an aonad anailíse macrai-eacnamaíochta. D’oibrigh sé sa Roinn ar shaincheisteanna a bhain le beartas eacnamaíochta agus fioscach baile.  Bhí sé ina leas-chomhalta den Choiste Eacnamaíochta agus Airgeadais ar feadh roinnt blianta. Bhí sé ina eacnamaí sinsearach sa Bhanc Ceannais sular thosaigh sé ag obair sa Roinn.

 

An Dr Nicholas O’Brien, an Roinn Airgeadais, Ard-Rúnaí Cúnta

Is é an Dr Nicholas O’Brien an tArd-Rúnaí Cúnta atá freagrach as an Rannán Idirnáisiúnta agus AE.  Tá taithí idirnáisiúnta agus AE ollmhór aige. D’fhóin sé ar an gCoimisiún Eorpach, ar Chonsal Ginearálta na hÉireann i Shang-hai agus ba é Leas-Cheann an Mhisin é in Ambasáid na hÉireann i mBeirlín.  Is é ionadaí na hÉireann é ar Choiste Eacnamaíochta agus Airgeadais an AE agus ar Ghasra Oibre an Ghrúpa Euro. Fónann sé ina ionadaí d’Éirinn ar Bhord Stiúrthóirí an tSásra Cobhsaíochta Eorpaigh agus ar Bhord Stiúrthóirí na Saoráide Cobhsaíochta Airgeadais Eorpaí. Is é Cathaoirleach Choiste Straitéiseach AE na Roinne é, a phléann le saincheisteanna faoi bheartais AE feadh na Roinne.

 

John Hogan, an Roinn Airgeadais, Ard-Rúnaí Cúnta

Is é John Hogan an tArd-Rúnaí Cúnta atá freagrach as an mbeartas Cánach. Tá sé freagrach as beartais cánach atá éifeachtach agus éifeachtúil a fhorbairt. Bhí roinnt post éagsúil ag John sa Roinn go dtí seo. Bhí sé ina Ard-Rúnaí Cúnta roimhe seo a bhí freagrach as an mBeartas Baincéireachta i Rannán Seirbhísí Airgeadais na Roinne. Bhí sé ina Chomhairleoir Seirbhísí Airgeadais i mBuanionadaíocht na hÉireann chuig an AE agus bhí poist eile aige i Ranna Rialtais eile chomh maith.

 

Gary Tobin, an Roinn Airgeadais, Ard-Rúnaí Cúnta

Is é Gary Tobin an tArd-Rúnaí Cúnta atá freagrach as Cobhsaíocht Baincéireachta agus Airgeadais. Is comhalta é de Sheirbhís Eacnamaíochta agus Measúnachta Rialtas na hÉireann (IGEES) agus tá ailt foilsithe aige ar an mbeartas fioscach san Economic and Social Review, sa Irish Tax Review,san IPA Journal Administration agus in European Economy Journal an Choimisiúin Eorpaigh. Chuir sé an leabhar “Irish Tax Policy in Perspective” in eagar, agus is é comh-údar an leabhair sin freisin, leabhar a d’fhoilsigh Institiúid Cánach na hÉireann.

 

Des Carville, an Roinn Airgeadais, Ceann Aonaid

Is é Des Carville ceann an Aonaid um Bainistíocht Scairshealbhóirí. Tá freagracht ar an Aonad as athstruchtúrú an chórais bhaincéireachta a chur i gcrích agus as scairsheilbh an Stáit sna bainc a bhainistiú. D’oibrigh sé roimhe sin do Davy Corporate Finance agus do KPMG. Tá sé ina chomhalta de Chuntasóirí Cairte Éireann (FCA) agus d’Institiúid na mBaincéirí.

 

An Dr Paul Ryan, an Roinn Airgeadais, Stiúrthóir

Is stiúrthóir é an Dr Paul Ryan atá freagrach as caidreamh na hÉireann le hInstitiúidí Airgeadais Idirnáisiúnta (IFIanna) agus as saincheisteanna a bhaineann le hathrú aeráide.  Áirítear orthu sin an IMF, an Banc Domhanda, EIB, EBRD, ADB agus CEB.  Tá sé freagrach freisin as Seirbhísí Comhroinnte Párolla agus Baincéireachta na Státseirbhíse ar fad.  Roimhe seo, bhí sé ag obair sa Stiúrthóireacht Airgeadais agus Chorparáideach, ar bheartas cánach agus sna seirbhísí airgeadais.  Bhí sé ag obair freisin i Ranna Stáit eile lena n-áirítear an Roinn Oideachais agus Eolaíochta agus an Roinn Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil.

 

Michael McGrath, an Roinn Airgeadais, Ard-Rúnaí Cúnta

 

Mary McSharry

Is í Mary McSharry Ceannasaí na hOifige Corparáidí agus is ise an duine sa Roinn a bhíonn i mbun teagmhála leis an gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí.

 

Stephen Lynam, an Roinn Airgeadais

Comhairleoir Speisialta don Aire Airgeadais

 

Ed Brophy, An Roinn Airgeadais

Comhairleoir Speisialta don Aire Airgeadais

 

Deborah Sweeney

Comhairleoir Speisialta don Aire Airgeadais

 

 

Treoir
Faoin reachtaíocht, tá ról ag an gCoimisiún um Chaighdeáin i dtreoir agus i bhfaisnéis a eisiúint chun tuiscint ar an reachtaíocht a chur chun cinn.  Ag gníomhú dó i gcomhar leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, d’fhoilsigh an Coimisiún um Chaighdeáin treoir maidir leis an Acht um Brústocaireacht a Rialáil d’Oifigigh Phoiblí Ainmnithe.

Tá tuilleadh faisnéise maidir leis an reachtaíocht agus tuilleadh treorach maidir leis an Acht ar fáil ar an suíomh Gréasáin do Bhrústocaireacht a Rialáil ag www.lobbying.ie.  Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil trí theagmháil a dhéanamh leis an gCoimisiún um Chaighdeáin freisin ach ríomhphost a sheoladh chuig info@lobbying.ie nó glao a chur ar 01-6395722.