Gnóthaí Airgeadais

Tá cultúr agus stair ag an Roinn maidir le seirbhísí a sholáthar go lárnach – táimid ag soláthar seirbhísí párolla agus cuntasaíochta do Ranna agus d’oifigí eile agus táimid ag cur seirbhís lárnach íocaíochta pinsin ar fáil ó cruthaíodh an Roinn. Tá an Roinn lonnaithe i dTulach Mhór. Tá 70 duine fostaithe aici a chuireann raon seirbhísí cuntasaíochta, baincéireachta agus párolla ar fáil do Ranna Rialtais agus d’Oifigí. Agus sinn ag gníomhú ar bhonn gníomhaireachta, déanaimid íocaíochtaí pá/tuarastail le 3,000 fostaí de chuid 15 chliant i ranna rialtais láir agus i ngníomhaireachtaí Stáit. Déanaimid íocaíochtaí pinsin le 28,000 duine d’iar-státseirbhísigh, d’iarsheirbhísigh phoiblí agus d’iarshealbhóirí oifige freisin. Cuirimid an tacar iomlán seirbhísí cuntasaíochta agus seirbhísí bainistíochta agus rialaithe airgeadais ar fáil do chúig Vóta, agus seirbhísí cuntasaíochta áirithe á gcur ar fáil againn do thrí Vóta eile ag an am céanna.